ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług geodezyjnych.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług geodezyjnych.

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług geodezyjnych.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 175245-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-08-11 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-08-11 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Kętrzyn

Ogłoszono dnia: 2008-07-30 przez Marek Lemieszek

Treść:

RGG.341-60/07

FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zamieszczenie obowiązkowe


OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

 

Nazwa:

 

Urząd Gminy Kętrzyn

 

Adres pocztowy:

 

ul. Kościuszki 2

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

 

Kętrzyn

11-400

warmińsko-mazurskie

Telefon:

Fax:

 

089 7512474 w. 17

089 7512746

 

Adres strony internetowej zamawiającego:

 

 

http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Świadczenie usług geodezyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

 

Usługi

 
     

 II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 

1. Przedmiot zamówienia : świadczenie na rzecz zamawiającego n/w usług geodezyjnych :

 

                                                          przewidywana maksymalna wielkość

                                                                      zamówienia :

 

a) wznowienie granic                                                           - 60 punktów

b) podział nieruchomości :                                                   - 7 nieruchomości dzielonych

c) modernizacja ewidencji

gruntów i budynków                                                           - 2 nieruchomości

d) wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych        - 20 ha

w skali 1 :1000

e) potwierdzenie liniowego planu sytuacyjnego modernizo- - 1 000 m

wanej drogi w miejscowości Trzy Lipy, zawierającego

kilometraż oraz działki ewidencyjne, na których wykonano

prace

 

CPV : 74274000-0 Usługi sporządzania map

74274300-3 Usługi badań katastralnych

 

2. Zamówienie będzie realizowane w miarę bieżących potrzeb zamawiającego, na odrębne

każdorazowo zlecenie.

 

3. Wykonanie zamówienia zostanie rozpoczęte po każdorazowym otrzymaniu od zamawiającego zlecenia, w ustalonym przez zamawiającego zakresie. Zamówienie będzie realizowane na terenie Gminy Kętrzyn.

Podana w pkt 1 przewidywana wielkość każdego rodzaju usługi jest maksymalną wielkością. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

   

Słownik główny

 

Glówny przedmiot

74.27.40.00-0

Dodatkowe przedmioty

74.27.43.00-3II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak,  ilość częsci: 5

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 31/12/2008

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U.Nr 223, poz. 1655 z 2007), tj. :

a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 w/w ustawy.

Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 17 ppkt 2 lit. a , b. Złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 17 ppkt 3 lit. b i ppkt 4 SIWZ; kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą formularz oferty;

 

 

 

 

b) oryginał podpisanego przez osobę podpisującą formularz oferty oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków wymienionych w pkt 13 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 17 ppkt 3 lit.c SIWZ ( wzór oświadczenia w załączony do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/

(załącznik do ogloszenia o zamówieniu)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 17

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:


IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 11/08/2008   Godzina: 10:00

Miejsce:

Urząd Gminy Kętrzyn ul Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok.16

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 


IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 2008.07.30

 

 

 

ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
*

 

CZĘŚĆ Nr: 1

NAZWA: Wznowienie granic.

 


1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.                           przewidywana wielkość zamówienia :

Wznowienie granic - 60 punktów

2. Zamówienie będzie realizowane w miarę bieżących potrzeb zamawiającego, na odrębne każdorazowo zlecenie.

3. Wykonanie zamówienia zostanie rozpoczęte po każdorazowym otrzymaniu od zamawiającego zlecenia, w ustalonym przez zamawiającego zakresie. Zamówienie będzie realizowane na terenie Gminy Kętrzyn.

Podana w pkt 1 przewidywana wielkość każdego rodzaju usługi jest maksymalną wielkością. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

   

Słownik główny

 

Główny przedmiot

74.27.40.00-0

Dodatkowe przedmioty

74.27.43.00-3


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 31/12/2008

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2

NAZWA: Podział nieruchomości.

 


1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.                                    przewidywana wielkość zamówienia :

Podział nieruchomości : - 7 nieruchomości dzielonych

 

2. Zamówienie będzie realizowane w miarę bieżących potrzeb zamawiającego, na odrębne każdorazowo zlecenie.

3. Wykonanie zamówienia zostanie rozpoczęte po każdorazowym otrzymaniu od zamawiającego zlecenia, w ustalonym przez zamawiającego zakresie. Zamówienie będzie realizowane na terenie Gminy Kętrzyn.

Podana w pkt 1 przewidywana wielkość każdego rodzaju usługi jest maksymalną wielkością. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.


2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

   

Słownik główny

 

Główny przedmiot

74.27.40.00-0

Dodatkowe przedmioty

74.27.43.00-3


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 31/12/2008

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3

NAZWA: Modernizacja ewidencj gruntów i budynków .

 


1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.                                                       przewidywana wielkość zamówienia :

Modernizacja ewidencj gruntów i budynków - 2 nieruchomości

2. Zamówienie będzie realizowane w miarę bieżących potrzeb zamawiającego, na odrębne każdorazowo zlecenie.

3. Wykonanie zamówienia zostanie rozpoczęte po każdorazowym otrzymaniu od zamawiającego zlecenia, w ustalonym przez zamawiającego zakresie. Zamówienie będzie realizowane na terenie Gminy Kętrzyn.

Podana w pkt 1 przewidywana wielkość każdego rodzaju usługi jest maksymalną wielkością. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

   

Słownik główny

 

Główny przedmiot

74.27.40.00-0

Dodatkowe przedmioty

74.27.43.00-3


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 31/12/2008 


4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

 

 

CZĘŚĆ Nr: 4

NAZWA: Wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych

w skali 1 : 1000

 


1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.                                                           przewidywana wielkość zamówienia :

Wykonanie mapy syt.-wys. do celów

projektowych w skali 1 : 1000                                      - 20 ha

2. Zamówienie będzie realizowane w miarę bieżących potrzeb zamawiającego, na odrębne każdorazowo zlecenie.

3. Wykonanie zamówienia zostanie rozpoczęte po każdorazowym otrzymaniu od zamawiającego zlecenia, w ustalonym przez zamawiającego zakresie. Zamówienie będzie realizowane na terenie Gminy Kętrzyn.

Podana w pkt 1 przewidywana wielkość każdego rodzaju usługi jest maksymalną wielkością. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.


2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

   

Słownik główny

 

Główny przedmiot

74.27.40.00-0

Dodatkowe przedmioty

74.27.43.00-3


3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 31/12/2008 


4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 5

NAZWA: potwierdzenie liniowego planu sytuacyjnego modernizowanej drogi w miejscowości Trzy Lipy, zawierającego kilometraż oraz działki ewidencyjne, na których wykonano prace

 


1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

1.                                                                                                przewidywana wielkość zamówienia :

Potwierdzenie liniowego planu sytuacyjnego modernizo-            - 1 000 m

wanej drogi w miejscowości Trzy Lipy, zawierającego

kilometraż oraz działki ewidencyjne, na których wykonano

prace

2. Zamówienie będzie realizowane w miarę bieżących potrzeb zamawiającego, na odrębne każdorazowo zlecenie.

3. Wykonanie zamówienia zostanie rozpoczęte po każdorazowym otrzymaniu od zamawiającego zlecenia, w ustalonym przez zamawiającego zakresie. Zamówienie będzie realizowane na terenie Gminy Kętrzyn.

Podana w pkt 1 przewidywana wielkość każdego rodzaju usługi jest maksymalną wielkością. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia. Zmniejszenie wielkości zamówienia nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy.


2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

   

Słownik główny

 

Główny przedmiot

74.27.40.00-0

Dodatkowe przedmioty

74.27.43.00-33) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 31/12/2008

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-29 14:51:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-30 11:24:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-09-23 10:08:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony