ˆ

PPWOW

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

POAKCESYJNY PROGRAM WSPARCIA OBSZARÓW WIEJSKICH 2010

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

Usługi Integracji Społecznej z dnia 02 czerwca 2010 r.

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Kętrzyn uzyskała dotację w wysokości 487 992,29 PLN , część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

1. ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Kętrzyn (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Wójt Gminy Kętrzyn (zwany dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

2. SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. T.Kościuszki 2 w Kętrzynie, dnia 11 czerwca 2010 roku o godzinie 15³° .

Akapit nr 2 - brak tytułu

3. PROCEDURA

Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Kętrzyn, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 233, poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP (ang. Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl w zakładce Dokumenty oraz na stronie Urzędu Gminy: http://www.gminaketrzyn.pl/ Podręcznik zawiera informacje nt. kosztów kwalifikowanych , podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu .

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferent może złożyć ofertę na jedną lub więcej części . Jeżeli Oferent pragnie złożyć ofertę na więcej niż jedną część, jest zobowiązany do złożenia odrębnych ofert techniczno-finansowych na każdą cześć. Wybór ofert jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części . Złożone oferty dotyczące danej części muszą być związane z realizacją minimum jednego tematu/działania zapisanego w tej części .

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Część I. Usługi dla osób starszych:

1.Pomoc osobom starszym poprzez wolontariat.

2.Kluby Seniora- alternatywa dla osób starszych do spędzania wolnego czasu

3.Koła Gospodyń Wiejskich- integracja społeczna osób starszych.

4.Powstanie nowych organizacji, Powstanie Klubów Seniora, Kół Gospodyń Wiejskich.

Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (wykupienie niezbędnych ubezpieczeń).

Termin wykonania zamówienia : zaproponowane usługi powinny być zrealizowane pomiędzy 1 lipca a 30 września 2010 roku .

Kwota przeznaczona na realizację usługi : 30 000 PLN

 

Część II. Usługi dla dzieci i młodzieży:

1.Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.

2.Tworzenie warunków do powstania pozalekcyjnych klubów zainteresowań, kół zainteresowań w oparciu o bazę szkolną i świetlice wiejskie,

Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (wykupienie niezbędnych ubezpieczeń).

Termin wykonania zamówienia : zaproponowane usługi powinny być zrealizowane pomiędzy1 lipca a 30 września 2010 roku.

Kwota przeznaczona na realizację usługi : 50 296 PLN

Część VII. Usługi dla dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin:

1. Poprawa sytuacji zdrowotnej rodzin ( profilaktyka, festyny rodzinne i inne formy).

2. Większe zaangażowanie mieszkańców w życie wsi ( spotkania mieszkańców wsi z okazji różnych uroczystości, np. Dnia Babci, Dni Rodziny).

3. Wzmocnienie więzi sąsiedzkich poprzez udział w imprezach i wydarzeniach podtrzymujących tradycję i obyczaje wsi.

4. Organizacja imprez sportowych dla wszystkich grup wiekowych.

Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (wykupienie niezbędnych ubezpieczeń).

Termin wykonania zamówienia : zaproponowane usługi powinny być zrealizowane pomiędzy 1 lipca a 30 września 2010 roku.

Kwota przeznaczona na realizację usługi : 20 000 PLN

 

Część VIII. Wsparcie szkoleniowe ( szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, itp.) - do 10% alokacji:

1.Bogata oferta różnych form edukacji dla dorosłych ( warsztaty, kursy, szkolenia, itp. )

Usługodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom (wykupienie niezbędnych ubezpieczeń).

Termin wykonania zamówienia : zaproponowane usługi powinny być zrealizowane pomiędzy 1 lipca a 30 września 2010 roku.

Kwota przeznaczona na realizację usługi : 12 172,80 PLN.

5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY


Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

 1. Organizacje pozarządowe (NGOs)

 2. Organizacje kościelne

 3. Prywatni usługodawcy : przedsiębiorcy , osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

 4. Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

 5. Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne.

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę , lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów ;

 • usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami .

6. KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ


Minimalne kryteria techniczne , które musi spełnić oferta:

 1. zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług,

 1. wykazanie możliwości organizacyjnych usługodawcy, niezbędnych do

wykonania usługi,

 1. przedstawienie spójnego programu realizowanego przedsięwzięcia .


Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia (jeśli dotyczy):

 • Oświadczenie o posiadaniu dostępu do bazy lokalowej niezbędnej dla realizacji usługi .

 • Informacja o kwalifikacjach i doświadczeniu osób mających realizować usługi .

 • Oświadczenie o wykupieniu ubezpieczenia uczestników .

 • Program proponowanych zajęć/imprez/wycieczek .

 

7. PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

a) Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy Kętrzyn, adres: ul. T. Kościuszki 2 , 11-400 Kętrzyn w terminie do 23 czerwca 2010 r.

b) Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

c) Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

OCENA OFERT

1.Oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty dokona powołana przez

Zamawiającego Komisja Konkursowa w trzech etapach:

a. Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

b. Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).

Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c. Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

2. Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu dwóch tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, co najmniej poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy Kętrzyn oraz na tablicy ogłoszeń.

3. Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4. Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

8. KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM


W celu uzyskania dodatkowych informacji zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z Panem Markiem Olszewskim Koordynatorem PPWOW w Gminie Kętrzyn , Urząd Gminy Kętrzyn - I piętro, pokój 11,

tel. (089) 751 24 74 wew. 11, e-mail:

<e-mail>

.

9. ZAŁĄCZNIKI

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Leszek Olszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-02 14:08:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-02 14:23:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-02 14:23:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »