ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogloszenie o zamówieniu na dowóz dzieci i młodzieży do szkoły.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Ogloszenie o zamówieniu na dowóz dzieci i młodzieży do szkoły.

Szczegóły informacji

Ogloszenie o zamówieniu na dowóz dzieci i młodzieży do szkoły.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 172797-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-08-06 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-08-06 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2

Ogłoszono dnia: 2008-07-28 przez Marek Lemieszek

Treść:

 

 

RGG 341-59/08

 

 

 

FORMULARZ ZP-400

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Zamieszczenie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

 

Nazwa:

 

Urząd Gminy Kętrzyn

 

Adres pocztowy:

 

ul. Kościuszki 2

 

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo

 

Kętrzyn

11-400

warmińsko-mazurskie

Telefon:

Fax:

 

089 7512474 w. 17

089 7512746

 

Adres strony internetowej zamawiającego:

 

http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

 


I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dowóz dzieci i młodzieży do szkoły.

II.1.2) Rodzaj zamówienia

 

Usługi

 

 

 
     


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zamówienie składa się z następujących części :

część I : dowóz dzieci do Gimnazjum w Karolewie z miejscowości Filipówka, Porębek, Kotkowo, Linkowo, Siemki, Pudwągi, Filipówka kol. (z kier. Pudwąg) Biedaszki, Trzy Lipy, Kętrzyn, tj.

 

trasa: Biedaszki - Filipówka - Porębek - Kotkowo - Linkowo - Siemki - Pudwągi - Biedaszki - Trzy Lipy - Kętrzyn -Karolewo.

 

Przewidywana liczba dzieci - 65 osób. Długość trasy - ok. 23 km. Rozpoczęcie dowozu ok. godz. 7:00. Zakończenie odwozu ok. godz. 16:00.

 

część II : dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biedaszkach z miejscowości Filipówka, Porębek, Kotkowo, Linkowo, Siemki, Pudwągi tj.

 

trasa: Biedaszki - Filipówka - Porębek - Kotkowo - Linkowo - Siemki - Pudwągi-Biedaszki

 

Przewidywana liczba dzieci - 65 osób. Długość trasy - ok. 16 km. Rozpoczęcie dowozu ok. godz. 7:00. Zakończenie odwozu ok. godz. 15:00.

 

część III : dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Kruszewcu i do Gimnazjum w Karolewie z miejscowości Parcz , Gierłoż, Czerniki, tj.

 

trasa : Parcz - Czerniki - Karolewo - Kruszewiec.

 

Przewidywana liczba dzieci - 60 osób. Długość trasy - ok. 9 km. Rozpoczęcie dowozu ok. godz. 7:15. Zakończenie odwozu ok. godz. 15:00.

 

część IV: dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biedaszkach z miejscowości kol. Jeżewo, Gałwuny, Kaskajmy i do Gimnazjum w Karolewie z miejscowości kol. Jeżewo, Gałwuny, Kaskajmy, Biedaszki, Smokowo, Biedaszki Małe, Kętrzyn, tj.

 

trasa: kol. Jeżewo - Gałwuny - Kaskajmy - Biedaszki - Smokowo -Biedaszki - Biedaszki Małe - Kętrzyn - Karolewo.

 

Przewidywana liczba dzieci - 60 osób. Długość trasy - ok. 24 km. Rozpoczęcie dowozu ok. godz. 7:00. Zakończenie odwozu ok. godz. 16:00.

 

część V : dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Kruszewcu z miejscowości Parcz, Jankowo, Mażany, Nowa Różanka, Stara Różanka, tj.

 

trasa: Parcz - Jankowo - Mażany - Nowa Różanka - Stara Różanka- Kruszewiec

 

Przewidywana liczba dzieci - 60 osób. Długość trasy - ok. 18 km. Rozpoczęcie dowozu ok. godz. 7:00. Zakończenie odwozu ok. godz. 15:00.

 

część VI : dowóz dzieci do Gimnazjum Gminnego w Karolewie z miejscowości Stara Różanka, Nowa Różanka, Mażany, Jankowo, Parcz, tj.

 

trasa : Stara Różanka - Nowa Różanka - Mażany - Jankowo - Parcz - Karolewo;

 

Przewidywana liczba dzieci - 60 osób. Długość trasy - ok. 24 km. Rozpoczęcie dowozu ok. 7:00. Zakończenie odwozu ok. godz. 16:00.

 

część VII : dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kętrzynie, do Gimnazjum w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 9 oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego 76 z miejscowości Sławkowo, Windykajmy, Mała Nowa Wieś, Brzeźnica tj.

 

trasa : Sławkowo - Windykajmy - Nowa Wieś Kętrzyńska - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kętrzynie - Gimnazjum w Kętrzynie przy ul. Wojska Polskiego 9 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kętrzynie przy ul. Sikorskiego

 

Przewidywana liczba dzieci - 65 osób. Długość trasy - ok. 12 km. Rozpoczęcie dowozu ok. godz. 7:00. Zakończenie odwozu ok. godz. 16:00.

 

część VIII : dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Biedaszkach z miejscowości Grabno;

 

Przewidywana liczba dzieci - 13 osób. Długość trasy - ok. 4 km. Rozpoczęcie dowozu ok. godz. 7:30. Zakończenie odwozu ok. godz. 15:30.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

   

Słownik główny

 

Glówny przedmiot

60.11.31.00-4

Dodatkowe przedmioty

 II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak, ilość części: 8

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data rozpoczęcia 01/09/2008

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium
nie wymagane

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. .), tj. :

 

a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 w/w ustawy.

 

2. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest spełniać również warunki szczegółowe :

 

      • dla realizacji każdej z części zamówienia wykonawca zobowiązany jest dysponować pojazdem lub pojazdami przystosowanymi do przewozu osób; łączna liczba osób, do przewozu której przystosowany jest pojazd lub pojazdy nie może być mniejsza niż przewidywana liczba dzieci dla danej trasy; liczba pojazdów przeznaczonych do realizacji danej części zamówienia nie może być większa od 2;

      • posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;

  • wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszegopostępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, samodzielnie, przy udziale podwykonawców lub w ramach konsorcjum co najmnie jedno zamówienie polegające na przewozie osób o wartości umownej z Vat nie mniejszej niż 150 000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy); w przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę spośród wykonawców występujących wspólnie;

 

 

  • posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000,- zł (sto tysięcy).

 

Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 18 ppkt 2 SIWZ. Złożenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków.


Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 18 ppkt 3 lit.b i ppkt 4 SIWZ ; kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą formularz oferty;

 

b) oryginał podpisanego przez osobę podpisującą formularz oferty oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków wymienionych

w pkt 14 i 14.1 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 18 ppkt 3 lit. c SIWZ ( wzór oświadczenia załączony do SIWZ);

 

c) kopię aktualnego zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą formularz oferty;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału postępowaniu:IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie


Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona:IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/
SIWZ stanowi załącznik do ogłoszenia.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok.17

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 06/08/2008 Godzina: 10:00

Miejsce:

Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pok. 16

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:


Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Ogłoszenie zamieszczono w BIP w dniu 2008.07.28 .

 

 

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-25 14:30:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-28 12:31:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-28 14:37:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5215 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony