ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2018-01-02 14:21:18 przez Robert Skórka, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Zamawiający:
Gmina Kętrzyn
ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
tel.: (89) 7512474, fax.: (89) 7512746, e-mail:
NIP: 742 219 26 00, Regon: 510742876
 
2. Przedmiot zamówienia.
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz zamawiającego usługi sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 i przepisami wykonawczymi.
 
CPV : 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
 
2.2. Szacunkowa ilość decyzji :
- decyzje o warunkach zabudowy - 150 szt.
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 20 szt.
Podane ilości decyzji są wielkościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony wykonawcy.
 
2.3. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wzór wniosku o wydanie decyzji.
Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu projekt decyzji w terminie 14 dni od dniaotrzymania wniosku zawierającego niezbędne informacje i dokumenty. W przypadku wniesienia uwag w trakcie postępowania przez strony lub właściwy organ w trakcie uzgadniania projektudecyzji przez Zamawiającego, dopuszcza się wydłużenie czasu na przygotowanie i przekazanie Zmawiającemu projektu decyzji o 7 dni od otrzymania przez wykonawcę zgłoszonych uwag lubuzgodnień.
 
2.4. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny lub niezbędne są dodatkowe informacje lub dokumenty, zobowiązany jest zwrócić wniosek Zamawiają cemu w terminie 5 dni od jego otrzymania celem jego uzupełnienia lub w tym terminie wystąpić do Zamawiającego o dodatkowe informacje lub dokumenty.
Zamawiający uzupełni wniosek o dodatkowe informacje lub dokumenty. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zwrócony lub wykonawca nie wystąpi o dodatkowe informacje lub dokumenty w w/w terminie uważa się, że został on przyjęty do realizacji i od dnia jego otrzymania biegną terminy na przygotowanie i przekazanie projektu decyzji. Wykonawca może tylko raz zwrócić wniosek celem uzupełnienia.
 
2.5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, uczestniczy w postępowaniu odwoławczym od przygotowanej przez niego decyzji, łącznie z ponownym rozpatrzeniem wniosku i ewentualną zmianą projektu decyzji. Wynagrodzenie należne Wykonawcy Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni od otrzymania rachunku/faktury, wystawionej po dniu, w którym
decyzja stanie się ostateczna.
 
  2.6 Projekty decyzji będą sporządzane przez osobę, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1073), albo osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 
2.7 Projekty decyzji należy przekazywać Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres oraz w formie papierowej, podpisanej przez osobę, o której mowa w pkt 2.6.
 
2.8 Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie przygotowania projektów decyzji :
Małgorzata Spicewicz, tel. 89 7512474 wewn. 18, e-mail:
 
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.
 
4. Wymogi dotyczące sposobu przygotowania oferty.
 
4.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na przygotowanie projektów decyzji (wybranego rodzaju lub obu rodzajów). Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. na wybrany rodzaj decyzji.
 
4.2 Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności, w tym przygotowania i przeprowadzenia niezbędnych analiz, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty dostarczenia projektów decyzji do siedziby zamawiającego oraz koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.
 
4.3 Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie i przekazanie zamawiającemu projektu danego rodzaju decyzji, zgodnie z warunkami niniejszego zapytania.
 
4.4 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN wraz z podatkiem VAT .
 
4.5 Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
 
4.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
 
4.7 Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana .
 
5. Wybrana zostanie oferta sporządzona zgodnie z warunkami zapytania, zawierająca najniższą cenę za wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu danego rodzaju decyzji. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana będzie podpisana umowa na realizację zamówienia.
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do siedziby zamawiającego, pok.16, w terminie składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do 10.01.2017r. do godz. 15:00.
 
7. Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Spicewicz pod numerem telefonu 0-89 7512474 lub pod adresem email: rrgg@gminaketrzyn.
 
8. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania.
 
9. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Wzór formularz oferty.
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Spicewicz Data wytworzenia informacji: 2018-01-02
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Spicewicz Data wprowadzenia do BIP 2018-01-02 14:15:09
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2018-01-02 14:21:18
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-01-15 15:40:15
Artykuł był wyświetlony: 1906 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn