ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Szczegóły informacji

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kętrzyn. Zamówienie uzupełniające : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Nowa Wieś, gm. Kętrzyn.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Nr UZP: 297909-2011

Ogłoszono dnia: 2011-11-16 przez Marek Lemieszek

Treść:

RGG.272.86.2011

Kętrzyn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kętrzyn. Zamówienie uzupełniające : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Nowa Wieś, gm. Kętrzyn.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, faks 089 7512746.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kętrzyn. Zamówienie uzupełniające : budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Nowa Wieś, gm. Kętrzyn..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje :
    1) budowę kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm w miejscowości Mała Nowa Wieś o długości 238,3 mb + 19 mb,
    2) budowę kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 mm w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska o długości 153 mb,
    3) budowa wodociągu PE Ø 90 mm w miejscowości Nowa Wieś Kętrzyńska o długości 144 mb zgodnie z dokumentacja techniczną przekazaną przez Zamawiającego. Materiały i urządzenia do wykonania zamówienia dostarczy Wykonawca.
2. Kody CPV : 45000000-8 Roboty budowlane, 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów, 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów, 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 71354000-4 Usługi sporządzania map..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.21.00-6, 45.11.22.10-0, 45.20.00.00-9, 45.23.11.00-6, 45.23.13.00-8, 71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Karwowski-Lipa Spółka Jawna, ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147242,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 98646,28
Oferta z najniższą ceną: 98646,28 / Oferta z najwyższą ceną: 98646,28
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielone zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym dla zamówienia : -Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przydomowymi i lokalnymi oczyszczalniami ścieków w Gminie Kętrzyn. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jak zamówienie podstawowe. W związku z powyższym udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki jest zgodne z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-16 09:36:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-16 09:37:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-11-16 09:37:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4844 raz(y)