ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnatowo i Bałtrucie.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnatowo i Bałtrucie.

Szczegóły informacji

Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnatowo i Bałtrucie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 19982-2009

Termin składania ofert / wniosków: 2009-03-05 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2009-03-05 10:05:00

Ogłoszono dnia: 2009-02-06 przez Marek Lemieszek

Treść:

                 RGG.341-7/09

Kętrzyn: Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnatowo i Bałtrucie, gm. Kętrzyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, faks 089 7512746.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http:/biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnatowo i Bałtrucie, gm. Kętrzyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnatowo i Bałtrucie;

liczba mieszkańców: Gnatowo - 79 osób,

Bałtrucie - 23 osoby;

1.1 Zakres robót budowlanych, który ma obejmować w szczególności dokumentacja projektowa :

a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z możliwością przyłączenia się do sieci osób zainteresowanych ; przez możliwość przyłączenia się do sieci należy rozumieć zlokalizowanie studzienki w granicach nieruchomości osoby zainteresowanej przyłączeniem lub za zgodą zamawiającego - w granicach nieruchomości sąsiedniej;

b) pompownie ścieków wraz z instalacją elektryczną zalicznikową;

c) ewentualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, jeżeli ich lokalizacja będzie ekonomicznie uzasadniona, łacznie z instalacją zalicznikową -w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnatowo;

d) przejścia przez przeszkody terenowe, w tym drogi gminne i wewnętrzne;

e) oczyszczalnia ścieków z urządzeniami technologicznymi i niezbędnymi instalacjami, łącznie z instalacja elektryczną zalicznikową -w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałtrucie.

1.2 Przedmiot niniejszego zamówienia określony w pkt 1 należy zrealizować przy założeniu, że ścieki będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej - w przypadku kanalizacji w miejscowości Gnatowo, do lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bałtrucie - w przypadku kanalizacji w miejscowości Bałtrucie, oraz ewentualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustalenie lokalizacji oczyszczalni ścieków wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i będzie należało do wykonawcy zamówienia.

1.3 Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych, pisemnych uzgodnień i zgód na prowadzenie robót budowlanych oraz na umieszczenie urządzeń w gruncie oraz ustalenie osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci, wchodzi w zakres zamówienia i będzie należało do obowiązków wykonawcy dokumentacji projektowej.

1.4 Wykonawca nie ponosi kosztów odszkodowań i opłat za zajęcie gruntu pod budowę oraz żadnych opłat na rzecz osób fizycznych będących właścicielami (użytkownikami) gruntów. Wykonawca ponosi koszty uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oraz koszty uzyskania pozwolenia na budowę i uzgodnień (łącznie z ZUD w Starostwie Powiatowym).

1.5 Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oraz pozwolenia na budowę i niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej.

1.6. Zakres dokumentacji projektowej, który należy wykonać :

- projekt budowlano-wykonawczy- w 5 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej (pdf),

- przedmiar robót - w 2 egzemplarzach +1 egz. wersji lektronicznej (pdf),

- kosztorys inwestorski - w 2 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej (pdf),

- specyfikacja techniczna - w 2 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej (pdf).

wykonania i odbioru robót

1.7. CPV : 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów ;71354000-4 Usługi sporządzania map; 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów; 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych; 71322000-1 Usługi iżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.8 Wykonawca wystąpi do zamawiąjącego z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji .

2. Na etapie opracowywania dokumentacja projektowa musi być uzgadniana z Zamawiającym i administratorem sieci kanalizacyjnych, tj. Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Karolewie. Kompletna dokumentacja projektowa musi być, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, przedstawiona Zamawiającemu celem ostatecznego uzgodnienia. Zamawiający uzgodni przedłożoną dokumentację lub odmówi uzgodnienia dokumentacji w przypadku wykonania jej niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na wybraną część zamówienia. Zamówienie składa się z następujących części :

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnatowo,

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałtrucie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.35.40.00-4, 71.24.20.00-6, 71.32.10.00-4, 71.32.20.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 • 1. Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. z późn.zm.) ,tj. :

a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 w/w ustawy.

 • 2. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest spełniać również następujące warunki szczegółowe :

a) wykonać, tj. rozpocząć i zakończyć, w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, samodzielnie, przy udziale podwykonawców lub w ramach konsorcjum co najmniej dwa projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej, o wartości umownej z Vat nie mniejszej niż 50 000,- zł każdy; w przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek musi zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę spośród wykonawców występujących wspólnie;

b) dysponować co najmniej 1 osobą uprawnioną do projektowania sieci kanalizacji sanitarnych i 1 osobą uprawnioną do projektowania instalacji elektrycznych, należących do właściwej izby samorządu zawodowego, z zastrzeżeniem pkt 12 lit. b; w przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek musi zostać spełniony łącznie przez wykonawców występujących wspólnie;

c) posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000,- zł; w przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek musi zostać spełniony łącznie przez wykonawców występujących wspólnie;

 • 3.Potwierdzeniem spełniania powyższych warunków będzie złożenie dokumentów wymienionych w pkt 15 ust. 2 SIWZ zgodnie z wymogami SIWZ, z tym że warunek wymieniony w pkt 12.1 lit.a SIWZ zostanie uznany za spełniony, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 15 ust. 2 lit.c SIWZ wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, samodzielnie, przy udziale podwykonawców lub w ramach konsorcjum wykonał co najmniej dwa projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej o wartości umownej z Vat nie mniejszej niż 50 000,- zł każdy;

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 • a) oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 15 ust. 3 lit.b i ust. 4 SIWZ; kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą formularz oferty;

 • b) oryginał podpisanego przez osobę podpisującą formularz oferty oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków wymienionych w pkt 12 i 12.1 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 15 ust. 3 lit. c i pkt 12 lit.b SIWZ ( wzór oświadczenia w załączeniu do SIWZ);

 • c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, samodzielnie, przy udziale podwykonawców lub w ramach konsorcjum, projektów budowlanych sieci kanalizacyjnych, o wartości nie mniejszej niż  50 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) z Vat każdy, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz zamawiających; do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że projekty budowlane zostały wykonane należycie (referencje); wykaz musi być zgodny z załączonym SIWZ wzorem;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska (załącznik do ogłoszenia)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 16.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Ogłoszono w BZP w dniu 2009-02-06

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnatowo..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

 • 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnatowo;

liczba mieszkańców: Gnatowo - 79 osób,

 • 1.1 Zakres robót budowlanych, który ma obejmować w szczególności dokumentacja projektowa :

a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z możliwością przyłączenia się do sieci osób zainteresowanych ; przez możliwość przyłączenia się do sieci należy rozumieć zlokalizowanie studzienki w granicach nieruchomości osoby zainteresowanej przyłączeniem lub za zgodą zamawiającego - w granicach nieruchomości sąsiedniej;

b) pompownie ścieków wraz z instalacją elektryczną zalicznikową;

c) ewentualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, jeżeli ich lokalizacja będzie ekonomicznie uzasadniona, łacznie z instalacją zalicznikową -w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gnatowo;

d) przejścia przez przeszkody terenowe, w tym drogi gminne i wewnętrzne;

 • 1.2 Przedmiot niniejszego zamówienia określony w pkt 1 należy zrealizować przy założeniu, że ścieki będą odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości oraz ewentualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustalenie lokalizacji oczyszczalni ścieków wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i będzie należało do wykonawcy zamówienia

 • . 1.3 Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych, pisemnych uzgodnień i zgód na prowadzenie robót budowlanych oraz na umieszczenie urządzeń w gruncie oraz ustalenie osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci, wchodzi w zakres zamówienia i będzie należało do obowiązków wykonawcy dokumentacji projektowej.

 • 1.4 Wykonawca nie ponosi kosztów odszkodowań i opłat za zajęcie gruntu pod budowę oraz żadnych opłat na rzecz osób fizycznych będących właścicielami (użytkownikami) gruntów. Wykonawca ponosi koszty uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz koszty uzyskania pozwolenia na budowę i uzgodnień (łącznie z ZUD w Starostwie Powiatowym).

 • 1.5 Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz pozwolenia na budowę i niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej.

 • 1.6. Zakres dokumentacji projektowej, który należy wykonać :

- projekt budowlano-wykonawczy- w 5 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej(pdf),

- przedmiar robót - w 2 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej (pdf),

- kosztorys inwestorski - w 2 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej (pdf),

- specyfikacja techniczna - w 2 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej (pdf), wykonania i odbioru robót

 • 1.7. CPV : 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 71354000-4 Usługi sporządzania map 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71322000-1 Usługi iżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 • 1.8 Wykonawca wystąpi do zamawiąjącego z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji .

 • 2. Na etapie opracowywania dokumentacja projektowa musi być uzgadniana z Zamawiającym i administratorem sieci kanalizacyjnych, tj. Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Karolewie. Kompletna dokumentacja projektowa musi być, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, przedstawiona Zamawiającemu celem ostatecznego uzgodnienia. Zamawiający uzgodni przedłożoną dokumentację lub odmówi uzgodnienia dokumentacji w przypadku wykonania jej niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

 • 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 • 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 • 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.35.40.00-4, 71.24.20.00-6, 71.32.10.00-4, 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej na budowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałtrucie..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

 • 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bałtrucie; liczba mieszkańców: Bałtrucie - 23 osoby;

 • 1.1 Zakres robót budowlanych, który ma obejmować w szczególności dokumentacja projektowa :

a) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z możliwością przyłączenia się do sieci osób zainteresowanych ; przez możliwość przyłączenia się do sieci należy rozumieć zlokalizowanie studzienki w granicach nieruchomości osoby zaintereso- wanej przyłączeniem lub za zgodą zamawiającego - w granicach nieruchomości sąsiedniej;

b) pompownie ścieków wraz z instalacją elektryczną zalicznikową;

c) przejścia przez przeszkody terenowe, w tym drogi gminne i wewnętrzne;

d) oczyszczalnia ścieków z urządzeniami technologicznymi i niezbędnymi instalacjami, łącznie z instalacja elektryczną zalicznikową -w przypadku sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałtrucie.

 • 1.2 Przedmiot niniejszego zamówienia określony w pkt 1 należy zrealizować przy założeniu, że ścieki będą odprowadzane do lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bałtrucie - w przypadku kanalizacji w miejscowości Bałtrucie. przydomowych oczyszczalni ścieków. Ustalenie lokalizacji oczyszczalni ścieków wchodzi w zakres niniejszego zamówienia i będzie należało do wykonawcy zamówienia.

 • 1.3 Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych, pisemnych uzgodnień i zgód na prowadzenie robót budowlanych oraz na umieszczenie urządzeń w gruncie oraz ustalenie osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci, wchodzi w zakres zamówienia i będzie należało do obowiązków wykonawcy dokumentacji projektowej.

 • 1.4 Wykonawca nie ponosi kosztów odszkodowań i opłat za zajęcie gruntu pod budowę oraz żadnych opłat na rzecz osób fizycznych będących właścicielami (użytkownikami) gruntów. Wykonawca ponosi koszty uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oraz koszty uzyskania pozwolenia na budowę i uzgodnień (łącznie z ZUD w Starostwie Powiatowym).

 • 1.5 Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oraz pozwolenia na budowę i niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej.

 • 1.6. Zakres dokumentacji projektowej, który należy wykonać :

- projekt budowlano-wykonawczy- w 5 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej(pdf),

- przedmiar robót - w 2 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej (pdf),

- kosztorys inwestorski - w 2 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej (pdf),

- specyfikacja techniczna - w 2 egzemplarzach +1 egz. wersji elektronicznej (pdf). wykonania i odbioru robót

 • 1.7. CPV : 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów 71354000-4 Usługi sporządzania map 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71322000-1 Usługi iżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 • 1.8 Wykonawca wystąpi do zamawiąjącego z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji .

 • 2. Na etapie opracowywania dokumentacja projektowa musi być uzgadniana z Zamawiającym i administratorem sieci kanalizacyjnych, tj. Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Karolewie. Kompletna dokumentacja projektowa musi być, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, przedstawiona Zamawiającemu celem ostatecznego uzgodnienia. Zamawiający uzgodni przedłożoną dokumentację lub odmówi uzgodnienia dokumentacji w przypadku wykonania jej niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

 • 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 • 4. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 • 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.22.00-3, 71.35.40.00-4, 71.24.20.00-6, 71.32.10.00-4, 71.32.20.00-1.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony