ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu sportowego do hali spotowej w Karolewie, gm.KętrzynDrukuj informację Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu sportowego do hali spotowej w Karolewie, gm.Kętrzyn

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę sprzętu sportowego do hali spotowej w Karolewie, gm.Kętrzyn

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-07-14 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-07-14 13:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Kętrzyn ul.Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Ogłoszono dnia: 2008-06-27 przez Marek Lemieszek

Treść:

 

RGG.341-50/08

FORMULARZ ZP-403

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


 Zamieszczanie obowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Zamówienia publicznego

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
Tak   Numer ogłoszenia w BZP: Rok 2008  Pozycja 146496

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:Urząd Gminy Kętrzyn

Adres pocztowy:ul. Kościuszki 2

Miejscowość:Kętrzyn

Kod pocztowy:11-400

Województwo:warmińsko-mazurskie

Telefon:089 7512474 w. 17

Fax:089 7512746I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Dostawa sprzetu sportowego do hali sportowej w Karolewie, gm. Kętrzyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:   Dostawy


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia : dostawa i montaż wyposażenia sportowego hali sportowej w Karolewie, gmina Kętrzyn, zgodnie z wykazem sprzętu zawartym w załączniku do niniejszej specyfikacji, stanowiącym jej integralną część.

2. Zamówienie niniejsze obejmuje również dostawę wszystkich materiałów niezbędnych do montażu wyposażenia.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony sprzęt na następujące okresy: a) wyposażenie wraz z montażem, wymienione w pkt 1-10, 15, 18, 26 - 3 lata od dnia podpisania protokołu odbioru wyposażenia;

b) pozostałe wyposażenie wymienione w załączonym wykazie sprzętu - 1 rok od dnia podpisania protokołu odbioru wyposażenia;

4. CPV :36400000-5 Artykuły i sprzet sportowy 45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

5. Wyposażenie wymienione w załączonym wykazie sprzętu musi spełniać wymagania obowiązujących norm.

6. Miejsca montażu wyposażenia w obiekcie wymienionym w pkt 2 wykonawca uzgodni z zamawiającym.

7.. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować cały zakres zamówienia.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

 Słownik główny

Glówny przedmiot

36.40.00.00-5

Dodatkowe przedmioty

45.22.31.00-7II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części

Wartość 91500.00   Waluta PLN

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Jeżeli tak, wskazać projekt/program:

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:   11/08/2008

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:   3

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Nazwa:BEST SPORT PRO Sp. z o.o.

Adres pocztowy:ul. Grunwaldzka 5

 Miejscowość:Żywiec

Kod pocztowy:34-300

Kraj/województwo:śląskie

 
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty:    91500.00

Oferta z najniższą ceną:   91500.00 / Oferta z najwyższą ceną:   97500.00

Waluta:   PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-08-12 09:24:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-13 11:02:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-13 11:02:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony