ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.

Szczegóły informacji

Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 226408-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-10-09 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-10-09 09:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2

Ogłoszono dnia: 2008-09-30 przez Marek Lemieszek

Treść:


RGG.341-72/08

 

Kętrzyn: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, fax. 089 7512746.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kętrzyn..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia : odśnieżanie dróg gminnych i wewnętrznych o łącznej długości ok. 130 km, wg podziału na następujące rejony odśnieżania :

rejon Nr 1 obejmuje miejscowości : Gnatowo, Marszewo, Gałwuny, Jeżewo, Gromki, Kaskajmy, Katkajmy, Borki, Ostry Róg, Bałtrucie, Banaszki - łączna długość dróg ok.15 km;

- - 2 - - : Trzy Lipy, Biedaszki, Biedaszki Małe, Linkowo, Smokowo, Filipówka, Grabno, Kotkowo - łączna długość dróg ok.15 km;

- - 3 - - : Stara Różanka, Nowa Różanka, - łączna długość dróg ok.15 km;

- - 4 - - : Wopławki, Czerniki, Rybniki, Karolewo, Kruszewiec, Cegielnia - łączna długość dróg ok.15 km;

- - 5 - - : Kwiedzina, Pożarki, Martiany, Owczarnia - łączna długość dróg ok.10 km;

-- 6 -- : Muławki, Pręgowo, Wilkowo, Stadniki, Łazdoje, Stachowizna, Sławkowo,Windykajmy, Mała Nowa Wieś - łączna długość dróg ok. 20 km -

- 7 -- : Wajsznory, Jurki, Nowa Wieś Kętrzyńska - łączna długość dróg ok. 5 km;

- - 8 - - : Nakomiady, Koczarki, Godzikowo, Langanki - łączna długość dróg ok.15 km;

- - 9 -- : Salpik, Bałowo, Sykstyny, Ugiertowo - łączna długość dróg ok.10 km;

- - 10 -- : Mażany, Jankowo, Parcz, Gierłoż - łączna długość dróg ok.10 km;

CPV : 90620000-9 Usługi odśnieżania

2.Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej w pkt 1.

3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, tj. obejmujących wybrane rejony odśnieżania. Nie jest wymagane złożenie oferty na wszystkie rejony odśnieżania. Każdy z wymienionych w pkt 1 rejonów odśnieżania stanowi odrębną część zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 10.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 • Informacja na temat wadium: nie wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( jednolity tekst Dz.U. Nr 223, poz. 1655 z 2007r. ), tj. :

  a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

  b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 w/w ustawy.

   

  2.Wykonawca zobowiązany jest dysponować pojazdem na podwoziu kołowym przystosowanym do odśnieżania dróg .

   

  3. Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 17 ppkt 2 SIWZ. Złożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków.

   

  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  a) oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 17 ppkt 3 lit.b i ppkt 4 SIWZ ; kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą formularz oferty; osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie składają powyższych dokumentów;

  b) oryginał podpisanego przez osobę podpisującą formularz oferty oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków wymienionych w pkt 12 i 13 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 17 ppkt 3 lit. c SIWZ ( wzór oświadczenia w załączeniu do SIWZ);

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina _wiejska.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2008 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 16.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 2008.09.30

 

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 1, tj. miejscowości : Gnatowo, Marszewo, Gałwuny, Jeżewo, Gromki, Kaskajmy, Katkajmy, Borki, Ostry Róg, Bałtrucie, Banaszki - łączna długość dróg ok.15 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 2, tj.Trzy Lipy, Biedaszki, Biedaszki Małe, Linkowo, Smokowo, Filipówka, Grabno, Kotkowo - łączna długość dróg ok.15 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 3, tj. miejscowości :Stara Różanka, Nowa Różanka, - łączna długość dróg ok.15 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 4, tj. miejscowości: Wopławki, Czerniki, Rybniki, Karolewo, Kruszewiec, Cegielnia - łączna długość dróg ok.15 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej w wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 5, tj. miejscowości: Kwiedzina, Pożarki, Martiany, Owczarnia - łączna długość dróg ok.10 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 6, tj. miejscowości: Muławki, Pręgowo, Wilkowo, Stadniki, Łazdoje, Stachowizna, Sławkowo,Windykajmy, Mała Nowa Wieś - łączna długość dróg ok. 20 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 7, tj. miejscowości: Wajsznory, Jurki, Nowa Wieś Kętrzyńska - łączna długość dróg ok. 5 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 8, tj. miejscowości: Nakomiady, Koczarki, Godzikowo, Langanki - łączna długość dróg ok.15 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 9, tj. miejscowości: Salpik, Bałowo, Sykstyny, Ugiertowo - łączna długość dróg ok.10 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej w wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Odśnieżanie dróg w rejonie Nr 10, tj. miejscowości: Mażany, Jankowo, Parcz, Gierłoż - łączna długość dróg ok.10 km;.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb zamawiającego i panujących warunków atmosferycznych (opadów śniegu), każdorazowo na odrębne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. Przewidywana maksymalna wielkość zamówienia - 8 godzin odśnieżania na każdy kilometr długości dróg podanej wyżej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2009.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-29 15:51:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-30 09:36:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-11-05 15:31:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4786 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony