ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn.

Szczegóły informacji

Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Nr UZP: 360276-2012

Ogłoszono dnia: 2012-09-21 przez Marek Lemieszek

Treść:

RGG.272.50.2012

Kętrzyn: Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, faks 089 7512746.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu dla Gminy Kętrzyn..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy Kętrzyn kredytu w kwocie 2 286 000,- zł (słownie : dwa miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy zł), który będzie spłacany w latach 2013 - 2018. Kredyt przeznaczony będzie na pokrycie planowanego deficytu w budżecie Gminy Kętrzyn oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Opis szczegółowy zamówienia :
2.1 Kwota kredytu zostanie postawiona do dyspozycji zamawiającego, tj. przelana na rachunek zamawiającego w 2 transzach :
1) kwota 1 100 000,- zł (słownie: jeden milion sto tysięcy) w terminie 5 dni od podpisania umowy (I transza);
2) kwota 1 186 000,- zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt sześć tysięcy ) w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez zamawiającego lecz nie później niż do 31.12.2012r. (II transza).
2.2 Oprocentowanie w/w kredytu będzie zmienne, oparte na stopie WIBOR 1M.
2.3 Oprocentowanie kredytu w danym miesiącu będzie równe stopie WIBOR 1M na ostatni dzień roboczy miesiąca poprzedniego, powiększonej o marżę bankową.
2.4 Bank nalicza odsetki za każdy miniony dzień korzystania z kredytu, od wykorzystanej kwoty kredytu, tj. będącej w dyspozycji Kredytobiorcy w danym dniu, począwszy od dnia wypłaty kredytu, do dnia poprzedzającego spłatę kredytu . Za dany dzień korzystania z kredytu odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu będą naliczane przez wykonawcę jeden raz i spłacane przez zamawiającego w najbliższym wymaganym terminie, określonym w pkt 2.8.
2.5 Z zastrzeżeniem pkt 2.6 kredyt będzie spłacany zgodnie z harmonogramem określonym w pkt 2.8.
2.6 Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszej, niż przewiduje to harmonogram wymieniony w pkt 2.8, spłaty kredytu, tj. spłaty wyższych kwot rat kredytu niż określa to umowa, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych konsekwencji niekorzystnych dla zamawiającego, w tym również finansowych.
2.7 Zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
2.8 Spłaty rat kapitałowych kredytu i odsetek , z zastrzeżeniem pkt 2.6, będą następować w następujących terminach: do 20 marca, do 20 maja , do 20 września i do 20 listopada
3. Kody CPV : 66113000-5 Usługi udzielania kredytu.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Bank Millennium S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 430000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 537100,00
Oferta z najniższą ceną: 537100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 537100,00
Waluta: PLN.


ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
art. 67 ust.1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych; w przeprowadzonych kolejno dwóch postępowaniach o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób istotny zmienione;
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-21 13:56:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-21 13:57:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-09-21 14:01:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7052 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony