ˆ

Wyniki zamówień publicznych

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Dostawa węgla kamiennego.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa węgla kamiennego.

Szczegóły informacji

Dostawa węgla kamiennego.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: 209596-2008

Termin składania ofert / wniosków: 2008-09-12 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2008-09-12 10:05:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Kętrzyn

Ogłoszono dnia: 2008-09-03 przez Marek Lemieszek

Treść:

 

RGG.341-63/08

                                                        Kętrzyn: Dostawa węgla kamiennego.
                                                         OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, fax. 089 7512746.

Ogólny adres internetowy zamawiającego: http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa węgla kamiennego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia :

a) dostawa węgla kamiennego, w ilości 240 ton, o następujących parametrach : sortyment – kostka; wartość opałowa -co najmniej 25 000 kJ/kg; zawartość popiołu - do 10 %; zawartość siarki - do 0,6 %;

b) dostawa węgla kamiennego do kotłów retortowych, w ilości 80 ton, o następujących parametrach : sortyment - ekogroszek o uziarnieniu 5 - 25 mm; wartość opałowa - co najmniej 26000 kJ/kg; zawartość popiołu - do 10% ; zawartość siarki - do 0,6 %

CPV: 10121000-7

2. Węgiel sortymentu kostka będzie dostarczany przez wykonawcę do n/w obiektów Zamawiającego :

1) Szkoła Podstawowa w Nakomiadach ,

2) -/- w Biedaszkach,

3) -/- w Kruszewcu.

Węgiel sortymentu ekogroszek dostarczany będzie przez wykonawcę do Zespołu Szkół w Wilkowie.

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb grzewczych, na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia. Ze względu na ograniczone możliwości manewrowania i składowania w punktach odbioru, węgiel nie może być dowożony pojazdem o dużej ładowności , takim jak ciągnik siodłowy z naczepą lub zestaw wywrotka + przyczepa. Z w/w powodów dostawy muszą być realizowane pojazdem samowyładowczym o ładowności ok. 10 ton.

4. Przewidywane średnie miesięczne zapotrzebowanie na węgiel : kostka - ok. 34 ton ekogroszek - ok. 11 ton.

5. Dostawy będą realizowane przy użyciu środków transportu Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia o 20% w przypadku, występowania w okresie grzewczym, warunków atmosferycznych nie wymagających intensywnego ogrzewania obiektów. Wykonawcy nie przysługują roszczenia co do zasadności zmniejszenia zamówienia.

7. Zamówienie składa się z następujących części :

a) dostawa wegla sortymentu kostka,

b) dostawa węgla sortymentu ekogroszek.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta może obejmować dostawę obu rodzajów węgla lub tylko wybranego, z wymienionych w pkt 1..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.10.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie wymagane..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 1164, poz. 1163 z późn. zm.), tj. :

a) posiadać uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust.2 w/w ustawy.

 

2 .Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest spełniać również warunki szczegółowe :

- wykonać w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, samodzielnie, przy udziale podwykonawców lub w ramach konsorcjum co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie węgla o wartości umownej z Vat nie mniejszej niż 100 000,- zł (sto tysięcy) w przypadku składania oferty na obie części zamówienia lub 50 000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy) w przypadku składania oferty na jedną część zamówienia; w przypadku wykonawców występujących wspólnie warunek ten musi zostać spełniony przez co najmniej jednego wykonawcę spośród wykonawców występujących wspólnie;

- posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000,- zł (pięćdziesiąt tysięcy).

 

3. Spełnianie powyższych warunków będzie oceniane na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 21 ppkt 2 SIWZ. Złożenie tych dokumentów, zgodnie z wymaganiami SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków.

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt 21 ppkt 3 lit.b i ppkt 4 SIWZ; kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą formularz oferty;

b) oryginał podpisanego przez osobę podpisującą formularz oferty oświadczenia o spełnianiu przez wykonawcę warunków wymienionych w pkt 17 i 17.1 SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 21 ppkt 3 lit. c SIWZ ( wzór oświadczenia w załączeniu do SIWZ);

              

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/ (załącznik do ogłoszenia).


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 17.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kętrzyn ul. Kościuszki 2 11-400 Kętrzyn pok. 16.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Ogłoszenie zamieszczono w BZP w dniu 2008.09.03

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa węgla sortymentu kostka,.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia :

dostawa węgla kamiennego, w ilości 240 ton, o następujących parametrach : sortyment - kostka ; wartość opałowa- co najmniej 25 000 kJ/kg; zawartość popiołu- do 10 %; zawartość siarki - do 0,6 %

CPV: 10121000-7

2.Węgiel sortymentu kostka będzie dostarczany przez wykonawcę do n/w obiektów Zamawiającego :

1) Szkoła Podstawowa w Nakomiadach ,

2) -/- w Biedaszkach,

3) -/- w Kruszewcu,.

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb grzewczych, na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia. Ze względu na ograniczone możliwości manewrowania i składowania w punktach odbioru, węgiel nie może być dowożony pojazdem o dużej ładowności , takim jak ciągnik siodłowy z naczepą lub zestaw wywrotka + przyczepa. Z w/w powodów dostawy muszą być realizowane pojazdem samowyładowczym o ładowności ok. 10 ton.

4. Przewidywane średnie miesięczne zapotrzebowanie na węgiel : ok. 34 ton.

5. Dostawy będą realizowane przy użyciu środków transportu Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia o 20% w przypadku, występowania w okresie grzewczym, warunków atmosferycznych nie wymagających intensywnego ogrzewania obiektów. Wykonawcy nie przysługują roszczenia co do zasadności zmniejszenia zamówienia..

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

              

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa węgla sortymentu ekogroszek..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:

1.Przedmiot zamówienia :

dostawa węgla kamiennego do kotłów retortowych, w ilości 80 ton, o następujących parametrach : sortyment - ekogroszek o uziarnieniu 5 - 25 mm ;wartość opałowa - co najmniej 26 000 kJ/kg; zawartość popiołu- do 10%; zawartość siarki - do 0,6 %

 

CPV: 10121000-7

2. Węgiel sortymentu ekogroszek dostarczany będzie przez wykonawcę do Zespołu Szkół w Wilkowie.

3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w miarę potrzeb grzewczych, na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, w terminie do 3 dni od otrzymania zgłoszenia. Ze względu na ograniczone możliwości manewrowania i składowania w punktach odbioru, węgiel nie może być dowożony pojazdem o dużej ładowności , takim jak ciągnik siodłowy z naczepą lub zestaw wywrotka + przyczepa. Z w/w powodów dostawy muszą być realizowane pojazdem samowyładowczym o ładowności ok. 10 ton.

4. Przewidywane średnie miesięczne zapotrzebowanie na węgiel : ekogroszek - ok. 11 ton

5. Dostawy będą realizowane przy użyciu środków transportu Wykonawcy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia o 20% w przypadku, występowania w okresie grzewczym, warunków atmosferycznych nie wymagających intensywnego ogrzewania obiektów. Wykonawcy nie przysługują roszczenia co do zasadności zmniejszenia zamówienia..

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 10.12.10.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 01.10.2008.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-09-03 11:06:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-09-03 11:43:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-20 14:24:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5275 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony