ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne w toku

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kętrzyn. zamówienie uzupełniajace: budowa sieci wod.-kan. do działki Nr 125/5 w miejscowości wajsznory, gm. Kętrzyn.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kętrzyn. zamówienie uzupełniajace: budowa sieci wod.-kan. do działki Nr 125/5 w miejscowości wajsznory, gm. Kętrzyn.

Szczegóły informacji

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kętrzyn. zamówienie uzupełniajace: budowa sieci wod.-kan. do działki Nr 125/5 w miejscowości wajsznory, gm. Kętrzyn.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Kętrzyn

Nr UZP: 324656-2011

Ogłoszono dnia: 2011-10-07 przez Marek Lemieszek

Treść:

Znak: RGG.272.80.2011 Kętrzyn, 2011-10 -07

Kętrzyn: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kętrzyn. Zamówienie uzupełniające : budowa sieci wod.-kan. do działki Nr 125/5 w miejscowości Wajsznory, gm. Kętrzyn.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 7512474 w. 17, faks 089 7512746.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Kętrzyn. Zamówienie uzupełniające : budowa sieci wod.-kan. do działki Nr 125/5 w miejscowości Wajsznory, gm. Kętrzyn..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa : - sieci wodociągowej PVC 90 mm - 52 m, - sieci kanalizacji sanitarnej PVC 200 mm - 60 m, do działki Nr 125/5 w miejscowości Wajsznory, gm. Kętrzyn. CPV: 45000000-8 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 71354000-4 Usługi sporządzania map.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.21.00-6, 45.20.00.00-9, 45.23.11.00-6, 45.23.13.00-8, 71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zakład Melioracyjny Stanisław Śmierzyński, Czerwony Dwór 28, 11-600 Węgorzewo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74085,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13334,96
Oferta z najniższą ceną: 13334,96 / Oferta z najwyższą ceną: 13334,96
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Udzielone zamówienie jest zamówieniem uzupełniającym dla zamówienia : -Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przydomowymi i lokalnymi oczyszczalniami ścieków w Gminie Kętrzyn. Zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, które zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienie uzupełniające polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia jak zamówienie podstawowe. W związku z powyższym udzielenie zamówienia uzupełniającego w trybie z wolnej ręki jest zgodne z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-07 12:04:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marek Lemieszek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-07 12:06:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marek Lemieszek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-10-07 12:06:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony