Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewcu

Miejsce pracy: Kruszewiec

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: -

Data udostępnienia: 2012-06-12

Ogłoszono dnia: 2012-06-12 przez Irena Trzeciakowska

Termin składania dokumentów: 2012-06-26 00:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2012

Zlecający: Urząd Gminy Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
   1. w przypadku osoby będącej nauczycielem:

    a) posiada stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

    b) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,

    c) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

    d) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

    e) uzyskała:

 • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 • w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

 

przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora ,

 

f) spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

g) nie była karana karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela( Dz. U. z 2006 r. , Nr 97, poz. 674 ,z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną , o której mowa w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

h) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i)nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,

j) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt.4 i ust.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114, z późń. zm.) lub w art. 147 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.);

 

   1. w przypadku osoby niebędącej nauczycielem:

    a) posiada obywatelstwo polskie , z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

    b)ukończyła studia magisterskie ,

    c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

    d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych ,

    e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne , dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

    f) spełnia wymagania określone w pkt. 1 w lit. c, f, h,j ,

    g) posiada wykształcenie i przygotowanie zawodowe odpowiadające kierunkowi kształcenia w szkole,

    h) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

    i) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

    j) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674,z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne ,

    k) nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne ,

    l) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 i ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114,z późn. zm.).

Do konkursu może także przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych , posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w tej szkole i spełnia wymagania określone wyżej w pkt. 1 w lit. c- j .

 

 

 

V. Wymagane dokumenty:

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty :


a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły ,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata ,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej , zawierający w szczególności informację o:

   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela , albo

   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego , albo

   • stażu pracy , w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy , o którym mowa w lit. c ,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia , w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą ,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym ,

g) oświadczenie , że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

i) oświadczenie , że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi , o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.) ,

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku , o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425,z późn. zm.)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

    m) oświadczenie , że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną , o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 r. Nr 97 , poz. 674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie , że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 , z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2012-06-26 00:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym na nich adresem zwrotnym i numerem telefonu z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kruszewcu” w terminie do dnia 26 czerwca 2012r. - do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Kętrzyn -ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pokój nr 16 lub za pośrednictwem poczty na podany wyżej adres (w tym przypadku decyduje data doręczenia koperty do Urzędu Gminy Kętrzyn).
c. Miejsce:
Urząd Gminy Kętrzyn
ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, pokój nr 16

VII. Informacje dodatkowe:

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kętrzyn.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Bliższych informacji o zasadach konkursu i warunkach uczestnictwa w nim można zasięgnąć telefonicznie pod numerem 89 751 24 74 wew. 22 lub osobiście w pokoju nr 22 Urzędu Gminy Kętrzyn.

Załączniki