ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2021Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2021

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. księgowości podatkowej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Kętrzyn

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Planowania i Finansów

Data udostępnienia: 2021-09-10

Ogłoszono dnia: 2021-09-10

Termin składania dokumentów: 2021-09-23 15:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2021

Zlecający: Urząd Gminy Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe ekonomiczne,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
- co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości.
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość i umiejętność zastosowania w praktyce przepisów prawnych zawartych w ustawach i przepisach wykonawczych w zakresie: finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego, ordynacji podatkowej, opłaty skarbowej, postępowania egzekucyjnego w administracji,
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- znajomość MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem Excel oraz programów księgowo-finansowych,
- znajomość zasad rachunkowości, w tym praktyczna znajomość zasad rachunkowości budżetowej,
- wysoka kultura osobista,
- zdolności analityczne,
- umiejętność planowania i organizacji pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
- kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
- systematyczność, obowiązkowość,
- odporność na stres.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie w systemie informatycznym księgowości analitycznej z tytułu podatków od osób fizycznych,
 2. terminowe uzgadnianie wpływów z tytułu podatków od osób fizycznych z księgowością syntetyczną w celu przygotowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości okresowej i rocznej,
 3. rozliczanie inkasentów z zebranych rat podatku,
 4. bieżąca kontrola terminowości wpłat podatków, prowadzenie windykacji należności podatkowych,
 5. współpraca z organami egzekucyjnymi,
 6. wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzających stan zaległości,
 7. sporządzanie postanowień o sposobie zarachowania wpłaty,
 8. przyjmowanie wniosków, prowadzenie postępowań oraz opracowywanie decyzji w sprawie odroczeń, rozłożenia na raty lub umorzenia podatków od osób fizycznych.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn,
 2. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, praca głównie umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej,
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 5. sytuacje stresowe,
 6. termin rozpoczęcia pracy: wrzesień/październik 2021.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (referencje itp.),
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 10. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii,
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym ds. zamówień publicznych,
 12. oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2021-09-23 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Ketrzyn (sekretariat pok. nr 16, I piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kętrzyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej” w terminie do dnia 23 września 2021 roku do godziny 15.00
c. Miejsce:
Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Ketrzyn (sekretariat pok. nr 16, I piętro)

VII. Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Ketrzyn (sekretariat pok. nr 16, I piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kętrzyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej” w terminie do dnia 23 września 2021 roku do godziny 15.00.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione oraz zaproszone na test lub rozmowę kwalifikacyjną pisemnie lub telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4. Przeprowadzenie naboru będzie dokonane na podstawie Zarządzenia Nr 11/2010 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kętrzyn.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminaketrzyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn.
6. Informacji w sprawie naboru udziela Pani Joanna Posoch, tel. 89 751 24 74 wew. 14, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
7. Wójt Gminy Kętrzyn zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY REKRUTACJI – W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
 
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kętrzyn dalej zwany „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:
Rafał Andrzejewski
iod@gminaketrzyn.pl
 
Administrator informuje, iż:
 1. Dane osobowe kandydatów, są przetwarzane w celu realizacji procesu konkursu.
 2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 1. art. 6 ust 1 lit. C RODO  w zw. z:
 1. art. 22 (1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika, (Dz.U.2017.894 t.j. z dnia 2017.05.08),
 3. ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t.j. z dnia 2016.06.24),
 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych (np. zainteresowania itp.).
 1. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 1. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
 1. przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast
 2. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia. 
 1. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 1. dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2.  przenoszenia danych,
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 4. pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
 6. uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
  1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  3. stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
  4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
  5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody.
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Informujemy ponadto, iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony