ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2008Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2008

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. kancelaryjnych i BHP

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Miejsce pracy: Urząd Gminy Kętrzyn

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2008-04-29

Ogłoszono dnia: 2008-04-29 przez Robert Skórka

Termin składania dokumentów: 2008-05-16 00:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2008

Zlecający: Urząd Gminy Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy ,
 • nieposzlakowana opinia
 • korzystanie z pełni praw publicznych .
 • wykształcenie wyższe lub średnie ,
 • obywatelstwo polskie ,
b. Wymagania dodatkowe:
 • znajomość prawa samorządowego i administracyjnego
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • znajomość zagadnień z zakresu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • zdolności organizacyjne.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

– obsługa sekretariatu Urzędu Gminy Kętrzyn ,
– nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia p.poż . w siedzibie Urzędu Gminy ,
– prowadzenie archiwum zakładowego.

V. Wymagane dokumenty:

– list motywacyjny,
– życiorys (CV),
– dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu ewentualnie zaświadczenia o stanie odbytych studiów),
– inne, dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ,
– kserokopie świadectw pracy,
– kwestionariusz osobowy,
– oświadczenie kandydata o stanie zdrowia , niekaralności oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych .

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2008-05-16 00:00:00
b. Sposób:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul.T.Kościuszki 2 , 11-400 Kętrzyn, pocztą elektroniczną na adres: sekretarz@gminaketrzyn.pl w przypadku posiadania uprawnień do podpisu  elektronicznego lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kętrzyn z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze" w terminie do dnia 16 maja 2008
roku .

c. Miejsce:

Urząd Gminy Kętrzyn
ul.Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn

VII. Informacje dodatkowe:

     Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Kętrzyn po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kętrzyn : www.bip.ketrzyn.sprint.com.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej) i list motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926/ oraz ustawą z dnia 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych/Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm./".

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony