ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2022Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2022

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Sekretarz Gminy Kętrzyn

Miejsce pracy: Urząd Gminy Kętrzyn

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2022-01-04

Ogłoszono dnia: 2022-01-04

Termin składania dokumentów: 2022-01-17 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2022

Zlecający: Urząd Gminy Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • - obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju Unii Europejskiej lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 • - posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • - korzystanie z pełni praw publicznych,
 • - niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • - wykształcenie: wyższe, preferowane prawnicze lub administracyjne,
 • - wymagany staż pracy: co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy  na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
 • - nieposzlakowana opinia,
 • - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
 • - niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • - bezpartyjność i apolityczność, 
 • - znajomość regulacji prawnych, w szczególności ustroju administracji publicznej tj. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia o ochronie danych osobowych, Statutu Gminy Kętrzyn.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 • - umiejętność planowania pracy i koordynacji działań,
 • - komunikatywność i umiejętność zarządzania personelem,
 • - wysoka kultura osobista,
 • - kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
 • - dyspozycyjność, systematyczność, obowiązkowość,
 • - znajomość struktury organizacyjnej Urzędu,
 • - czynne prawo jazdy kat. B.
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) opracowywanie projektów zmian w regulaminach;
2) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu;
3) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy;
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
5) przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;
6) nadzór nad przygotowaniem uchwał Rady Gminy i zarządzeń wójta;
7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie Gminy;
8) bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
9) zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie,
10) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków;
11) nadzór nad prawidłowym trybem załatwiania interpelacji i wniosków radnych;
12) nadzór nad przestrzeganiem zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli;
13) koordynowanie i organizowanie działań związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi;
14) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;
15) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
16) sprawowanie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie;
17) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;
18) organizowanie w Urzędzie kontroli mającej na celu zapewnienie prawidłowości wykonywania zadań Urzędu przez referaty i jednostki organizacyjne Gminy oraz wykonywania obowiązków przez poszczególnych pracowników Urzędu;
19) nadzorowanie sprawności systemu łączności telefonicznej i sieci komputerowej;
20) nadzorowanie właściwego zabezpieczenia siedziby Urzędu;
21) podejmowanie czynności Kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta Gminy;
22) realizacja innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn.
 2. rodzaj wykonywanej pracy: kierownicze stanowisko urzędnicze, praca głównie umysłowa,
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 5. termin rozpoczęcia pracy: luty 2022
 6. wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagrodzeń obowiązującym w Urzędzie Gminy Kętrzyn
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kętrzyn, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu dotychczasowej pracy zawodowej, zawierający wykaz: wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata, przebieg nauki z wyszczególnieniem ukończonych szkół i uczelni, ukończonych stażów, kursów, szkoleń związanych z pracą zawodową, posiadanych kwalifikacji i uprawnień;
 3. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ;
 6. kserokopie świadectw pracy;
 7. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 8. oświadczenie kandydata  o nieskazaniu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 9.  oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 11. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;
 12. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku Sekretarza Gminy;
 13. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 14. oświadczenie kandydata o braku przynależności do partii politycznej;
 15. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu.
 
Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-01-17 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn (sekretariat pok. nr 16, I piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kętrzyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Kętrzyn” w terminie do dnia 17 stycznia 2022 roku do godziny 15.00
 
c. Miejsce:
Urząd Gminy Kętrzyn
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Ketrzyn ( sekretariat pok. nr 16, I pietro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kętrzyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza Gminy Kętrzyn” w terminie do dnia 17 stycznia 2022 roku do godziny 15.00.
2Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3.  Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione oraz zaproszone pisemnie lub telefonicznie lub drogą elektroniczną na rozmowę kwalifikacyjną.
4. Przeprowadzenie naboru będzie dokonane na podstawie Zarządzenia Nr 11/2010 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kętrzyn.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminaketrzyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn
6. Informacji w sprawie naboru udziela Pani Joanna Posoch, tel. 89 751 24 74  wew. 14, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
7. Wójt Gminy Kętrzyn zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 
Kopie dokumentów złożonych w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 
 

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – REKRUTACJA OSOBY MAJĄCEJ PODJĄĆ PRACĘ/WSPÓŁPRACĘ
na potrzeby obecnej i przyszłych rekrutacji w podmiocie publicznym

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Kętrzyn, ul. T. Kościuszku 2, 11-400 Kętrzyn reprezentowana przez Wójta Gminy Kętrzyn zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Rafał Andrzejewski, tel-504976690.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a. przeprowadzenia i udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu,
b. przeprowadzenia i udziału w kolejnych procesach rekrutacji na to samo stanowisko lub stanowisko odpowiadające Pani/Pana kwalifikacjom lub doświadczeniu,
c. ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f i art. 9 ust. 2 lit. a, f, j Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej: RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub którym udostępnia dane osobowe, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, kadrowej, księgowej, BHP, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, organy ścigania, organy kontrolne, organy podatkowe, organy systemu ubezpieczeń społecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub wynika z przepisów prawa; w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
8. W zależności od podstawy przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania,
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c. przenoszenia danych osobowych,
d. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
f. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania przedmiotowego procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane, także w okresie 6 miesięcy po zakończeniu przedmiotowego procesu rekrutacji dla potrzeb prowadzenia innych procesów rekrutacji, pod warunkiem wyrażenia na to odrębnej zgody. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także później, przez wynikający z odpowiednich przepisów prawa (terminy przechowywania dokumentacji – jeśli przepisy wskazują taki obowiązek, jak również terminy przedawnienia roszczeń).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Posoch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-04 10:02:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-04 10:31:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-26 14:27:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony