ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko ds. budownictwa

Miejsce pracy: Urząd Gminy Kętrzyn

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy

Data udostępnienia: 2019-11-18

Ogłoszono dnia: 2019-11-18 przez

Termin składania dokumentów: 2019-12-06 15:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2019

Zlecający: Urząd Gminy Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
- wykształcenie wyższe, w kierunku budownictwo,
- posiadanie uprawnień w zakresie jednej specjalności : konstrukcje budowlane, konstrukcje budowlane i inżynierskie, budownictwo ogólne, architektura ( powyższe specjalności nie dotyczą instalacji sanitarnych i obiektów hydrotechnicznych )
- znajomość ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi
- umiejętność obsługi komputera
- znajomość zasad kosztorysowania robót budowlanych
- prawo jazdy kat. B
 
b. Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym, ustawy o drogach publicznych, przepisów dot. zamówień publicznych i zasad postępowania administracyjnego,
- wysoka kultura osobista,
- kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
- dyspozycyjność, systematyczność, obowiązkowość,
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie spraw związanych z :
- przygotowaniem zadań inwestycyjnych do realizacji, w tym:
 • a) zlecaniem prac projektowych,
 • b) pozyskiwaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz zapewnieniem dostaw niezbędnych mediów,
 • c) zlecaniem wykonawstwa robót budowlano-montażowych,
 • d) zlecaniem nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby autorskiego,
- realizacją zadań inwestycyjnych, w tym:
 • a) sprawowaniem nadzoru i koordynacją realizacji inwestycji,
 • b) zabezpieczenie dostaw inwestorskich,
 • c) odbiorami i rozliczeniem robót, w tym sprawdzenie pod względem merytoryczny rachunków i faktur za wykonane roboty budowlane,
-koordynacją prac związanych z inwestycjami i remontami realizowanymi przez gminę,
- prowadzeniem spraw związanych z przeglądami, utrzymaniem i remontami obiektów komunalnych, z wyjątkiem infrastruktury drogowej,
- uzgadnianiem dokumentacji projektowej,
- przygotowaniem i prowadzeniem dokumentacji związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odbieraniem ścieków,
- nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom, prowadzeniem ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
- utrzymaniem infrastruktury komunalnej z wyjątkiem infrastruktury drogowej,
- budową sieci uzbrojenia terenu,
- prowadzeniem sprawozdawczości dotyczącej zakresu pełnionych obowiązków,
 
2. Powadzenie dokumentacji związanej z wykonywanymi czynnościami;
3. Inne zadania zlecone przez kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Gminy
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
 2. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, praca głównie umysłowa w urzędzie oraz w terenie
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie
 5. termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2019 r.
 

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kętrzyn, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kserokopie świadectw pracy;
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach;
 7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;
 11. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym ds. budownictwa;
 12. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze pełnego etatu.
 

 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-12-06 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn (sekretariat pok. nr 16, I piętro)
lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kętrzyn
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa”
 
w terminie do dnia 06 grudnia 2019 roku do godziny 15.00.
 
 
c. Miejsce:
Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
(sekretariat pok. nr 16, I piętro)
 

VII. Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn (sekretariat pok. nr 16, I piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kętrzyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. budownictwa” w terminie do dnia 06 grudnia 2019 roku do godziny 15.00.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione oraz zaproszone na test lub rozmowę kwalifikacyjną pisemnie lub telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4. Przeprowadzenie naboru będzie dokonane na podstawie Zarządzenia Nr 11/2010 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kętrzyn.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminaketrzyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn.
6. Informacji w sprawie naboru udziela Pani Jagoda Pyrka, tel. 89 751 24 74 wew. 14, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
7. Wójt Gminy Kętrzyn zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Pyrka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-18 12:26:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-18 12:47:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-15 14:12:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1102 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony