ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego

Miejsce pracy: Urząd Gminy Kętrzyn

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Rozwoju Gospodarczego Gminy

Data udostępnienia: 2024-04-12

Ogłoszono dnia: 2024-04-12

Termin składania dokumentów: 2024-04-25 15:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2024

Zlecający: Urząd Gminy Kętrzyn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie,
- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe, (preferowane kierunki: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, gospodarka przestrzenna, architektura i urbanistyka)
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,
- prawo jazdy kat. B,
- znajomość ustaw: o ochronie przyrody; o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie; o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo ochrony środowiska; Prawo geologiczne i górnicze; Kodeks postępowania administracyjnego; o samorządzie gminnym.
b. Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i redagowania pism,
- kreatywność, samodzielność, inicjatywa,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność, systematyczność, obowiązkowość.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy lub wójta, wynikających z przepisów:
a)  o ochronie przyrody, a w szczególności związanych z:
- usuwaniem drzew i krzewów,
- rozliczaniem pozyskanego drewna,
- ochroną gatunków podlegających takiej ochronie;
b)  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności związanych z:
- przygotowaniem materiałów niezbędnych do sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
- sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- przechowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru tych planów,
- oceną zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,
- wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a także prowadzenie rejestru tych decyzji,
- roszczeniami finansowymi wynikającymi z przyjętych planów zagospodarowania przestrzennego,
- przygotowaniem innych dokumentów wynikających z przepisów prawa;
c)  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
- przygotowaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
d)  Prawa ochrony środowiska, a w szczególności związanych z :
- naliczaniem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,
- ustalaniem kwalifikacji akustycznej terenów,
- podejmowaniem działań w celu ochrony wód, powietrza i ziemi przed zanieczyszczeniami,
- rekultywacją gruntów;
e)  Prawa geologicznego i górniczego, a w szczególności związanych z :
- opiniowaniem dokumentów wydawanych na podstawie w/w przepisów.
 
2) Prowadzenie w/w spraw obejmuje:
- podejmowanie działań wynikających z w/w ustaw wraz z przepisami wykonawczymi,
- weryfikację określonych działań  pod względem merytorycznym i prawnym,
- przygotowanie niezbędnych pism, decyzji, opinii, zezwoleń, analiz,
- prowadzenie postępowań administracyjnych,
- podpisywanie pism wyłącznie w zakresie wynikającym z odrębnego upoważnienia,
- przygotowanie korespondencji.
 
3) Prowadzenie sprawozdawczości dotyczącej zakresu pełnionych obowiązków
 
4) Realizacja innych zadań zleconych przez przełożonego
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce pracy – Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn,
 2. rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze, praca głównie umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej, wyjazdy w teren,
 3. wymiar czasu pracy: pełny etat, w podstawowym systemie czasu pracy,
 4. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 5. Wynagrodzenie zgodne z Regulaminem wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy Kętrzyn,
 6. termin rozpoczęcia pracy: maj 2024

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Kętrzyn, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny;
 3. kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie wykształcenia wyższego;
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, (np. kserokopie certyfikatów lub zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych, itp.);
 5. oświadczenie kandydata o nieskazaniu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
 7. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 8. oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy  na stanowisku urzędniczym ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego;
 10. oświadczenie potwierdzające zgodność z oryginałem wszystkich przedłożonych kserokopii dokumentów.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-04-25 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn (sekretariat pok. nr 16, I piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kętrzyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego” w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 roku do godziny 15.00.
 
c. Miejsce:
Urząd Gminy Kętrzyn,
ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

VII. Informacje dodatkowe:

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn (sekretariat pok. nr 16, I piętro) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kętrzyn z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego” w terminie do dnia 25 kwietnia 2024 roku do godziny 15.00.
2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione oraz zaproszone na test lub rozmowę kwalifikacyjną pisemnie lub telefonicznie lub drogą elektroniczną.
4. Przeprowadzenie naboru będzie dokonane na podstawie Zarządzenia Nr 11/2010 Wójta Gminy Kętrzyn z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Kętrzyn.
5. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.gminaketrzyn.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn.
6. Informacji w sprawie naboru udziela Pani Joanna Posoch, tel. 89 751 24 74  wew. 14, codziennie w godzinach pracy Urzędu.
7. Wójt Gminy Kętrzyn zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 
Obowiązek informacyjny w załączniku poniżej.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Posoch
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-16 12:02:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-16 12:08:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-16 12:27:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony