ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNEJ

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

DECYZJA W SPRAWIE IMPREZ MASOWYCH

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, ZEZWOLENIA

DZIERŻAWA GRUNTÓW

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (wpis, zmiana, zawieszenie, wznowienie, zakończenie)

REFERAT ORGANIZACYJNY - DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA, POZWOLENIA NA ALKOHOL

NOWE ZASADY UNIEWAŻNIANIA DOWODÓW OSOBISTYCH

EWIDENCJA LUDNOŚCI

ODDANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

Odroczenie terminu płatności podatków

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

OPRACOWANIE LUB ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ JEDNORODZINNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY KĘTRZYN, NA RZECZ NAJEMCY

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ LUB ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

UDOSTĘPNIENIE DANYCH ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

Ulga żołnierska w podatku rolnym

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

Umorzenie zaległości podatkowych

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

Ustalenie i wypłacenie świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie, przysługujące żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe.

OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, ZEZWOLENIA

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, ZEZWOLENIA

WNIOSEK O USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

WYDANIE DECYZJI O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY

OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE

Wydanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołnierzom i poborowym odbywającym służbę zastępczą,, uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub uznanym za samotnych

OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE

Wydanie decyzji w sprawie uznania poborowego, któremu doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, oraz żołnierza odbywającego tę służbę – za żołnierza samotnego

OBRONA CYWILNA I SPRAWY WOJSKOWE

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO, UNIEWAŻNIENIE

DOWODY OSOBISTE

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NADANIU NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI

EWIDENCJA LUDNOŚCI

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO/CZASOWEGO

EWIDENCJA LUDNOŚCI

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO/CZASOWEGO W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

EWIDENCJA LUDNOŚCI

WYMIAR PODATKU LEŚNEGO (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO)

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI)

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

WYMIAR PODATKU ROLNEGO (INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO)

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

WYRYS I WYPIS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĘTRZYN

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY

EWIDENCJA LUDNOŚCI

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY/CZASOWY

EWIDENCJA LUDNOŚCI

Zaświadczenia o dochodowości z gospodarstwa rolnego

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

ZAŚWIADCZENIE ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KĘTRZYN

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - NIERUCHOMOŚCI

ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU

REFERAT ORGANIZACYJNY - DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA, POZWOLENIA NA ALKOHOL

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

REFERAT ORGANIZACYJNY - DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA, POZWOLENIA NA ALKOHOL

ZEZWOLENIE NA USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, ZEZWOLENIA

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, ZEZWOLENIA

Zwolnienie gruntów oraz ulga w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA

Zwolnienie gruntów z tytułu odłogowania gruntów

REFERAT PLANOWANIA I FINANSÓW - PODATKI, ULGI, ZWOLNIENIA, ZAŚWIADCEZNIA