ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLUDrukuj informacjęSprawa: ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Szczegóły informacji

ZEZWOLENIE NA JEDNORAZOWĄ SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: REFERAT ORGANIZACYJNY - DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA, POZWOLENIA NA ALKOHOL

Ogłoszono dnia: 2019-07-18 10:20:14

Termin załatwienia

Do 14 dni

Osoba kontaktowa

Jagoda Pyrka

Miejsce załatwienia

URZĄD GMINY KĘTRZYN
 

Telefon kontaktowy

0 89 751 36 66 wew. 14

Adres e-mail

alkohol@gminaketrzyn.pl
 

Sposób załatwienia

 1. - wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 2. - załączniki:
 • pisemna zgoda właściciela terenu/lokalu na organizację imprezy wraz ze zgodą dla sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemna zgodę organizatora imprezy - zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych
 • szkic/mapka sytuacyjna z zaznaczonym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
 • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w przypadku zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Kętrzyn wystarczy podać tylko ich numer)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł., zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 roku poz.1044 ze zm.). Opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść gotówką w kasie UM w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu.
 
 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Kętrzyn

Wymagane Dokumenty

 1. - wniosek o zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
 2. - załączniki:
 • pisemna zgoda właściciela terenu/lokalu na organizację imprezy wraz ze zgodą dla sprzedaży napojów alkoholowych
 • pisemna zgodę organizatora imprezy - zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych
 • szkic/mapka sytuacyjna z zaznaczonym punktem sprzedaży napojów alkoholowych
 • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w przypadku zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Kętrzyn wystarczy podać tylko ich numer)
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika do wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł., zgodnie z art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 roku poz.1044 ze zm.). Opłatę za pełnomocnictwo należy wnieść gotówką w kasie UM w Ostródzie lub na rachunek bankowy Urzędu.
 

Czas realizacji

Do 14 dni

Opłaty

43,75 zł – za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.
43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
175 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kętrzyn wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
 

Uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieusunięcie przedmiotowych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego - t.j Dz.U z 2018 r. poz. 2096 z późń.zm).
 
Oryginały dokumentów do wglądu.

Podstawa prawna

1) Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. - O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 20 18 r. poz.2137 z późń.zm.),
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018, poz. 2096. z późń.zm).
3) Uchwała LIII/318/2018 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 09 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kętrzyn.
 
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony