ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLUDrukuj informacjęSprawa: ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Szczegóły informacji

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Wydział: REFERAT ORGANIZACYJNY - DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA, POZWOLENIA NA ALKOHOL

Ogłoszono dnia: 2009-06-30 12:09:20

Termin załatwienia

Do miesiąca

Osoba kontaktowa

Jagoda Pyrka

Miejsce załatwienia

URZĄD GMINY KĘTRZYN
 

Telefon kontaktowy

089 751 24 74 wew. 14

Adres e-mail

alkohol@gminaketrzyn.pl

Sposób załatwienia

Przedsiębiorca, który chcę otrzymać w/w zezwolenie zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem, który zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powinien zawierać:
 
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- przedmiot działalności gospodarczej, adres punktu sprzedaży, adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
 • alkoholowych,
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany
 • w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1
 • pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669 )

Miejsce odbioru

URZĄD GMINY KĘTRZYN, POKÓJ 14
 

Wymagane Dokumenty

Przedsiębiorca, który chcę otrzymać w/w zezwolenie zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem, który zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi powinien zawierać:
 
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- przedmiot działalności gospodarczej, adres punktu sprzedaży, adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).
 
Do wniosku należy dołączyć:
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów
 • alkoholowych,
 • zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany
 • w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1
 • pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 i 1669 )
 

Czas realizacji

 
Do miesiąca

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:
 
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.
 
2. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
 
• 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnoszą w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
• 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - wnoszą w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.
 
3. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wartości wymienionych w punkcie 2, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
4. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. W przypadku niezłożenia oświadczenia do 31 stycznia przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 
W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Opłaty za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.
Oplata wnoszona jest w kasie lub na rachunek Urzędu Gminy Kętrzyn w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W przypadku niedopełnienia w terminie obowiązku dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5 , jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 i 5, powiększonej o 30% tej opłaty.
Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Tryb odwoławczy

 
1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.
 
2. Odwołanie od decyzji Wójta Gminy Kętrzyn wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nieusunięcie przedmiotowych braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania (art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego - t.j Dz.U z 2018 r. poz. 2096 z późń.zm)
 
Oryginały dokumentów do wglądu.

Podstawa prawna

1) Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26.10.1982 r. - O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 20 18 r. poz.2137 z późń.zm.),
2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018, poz. 2096. z późń.zm).,
3) Uchwała LIII/318/2018 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 09 września 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Pyrka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-30 12:07:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-30 12:09:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-18 10:20:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4640 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony