Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Dofinansowanie

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-02 12:53:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Urząd Gminy w Kętrzynie informuje, że w 2012 roku zmieniły się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami - uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Poniżej przedstawiamy działania, jakie należy podjąć aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.);

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.);

 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz.1626);

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311).

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

Ważne informacje

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W zreformowanym systemie nie ma już dwuletnich szkół zawodowych - wszystkie zasadnicze szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. 8.081,00 zł - w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

 2. 254,00 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Naliczanie dofinansowania

Zgodnie z art. 70 b ust. 2 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wypłacane jest za każdy pełny miesiąc kształcenia. Przepisy nie przewidują w przypadku „przyuczenia” wypłaty za niepełne miesiące, proporcjonalnie do okresu trwania przyuczenia w ostatnim miesiącu umowy. Należy jednak podkreślić, że określenie „pełny miesiąc” w przypadku przyuczenia oznacza pełny miesiąc liczony od daty zawarcia umowy, nie zaś pełny miesiąc kalendarzowy. W przypadku nauki zawodu przepisy art. 70b ustawy o systemie oświaty nie nakładają ograniczenia wypłaty dofinansowania jedynie za pełne miesiące. Ponadto w art. 70b ust. 5 wskazuje się konieczność wypłaty dofinansowania proporcjonalnie do okresu trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego np. w przypadku jej rozwiązania z przyczyn niezależnych od pracodawcy i podjęcia przez młodocianego nauki zawodu u innego pracodawcy. Zatem w przypadku niepełnych miesięcy nauki zawodu dofinansowanie jest wypłacane proporcjonalnie do okresu trwania nauki w ostatnim miesiącu umowy, tj. także za dni niepełnego miesiąca.

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników JAKO POMOC DE MINIMIS

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego. W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Nowelizacja przepisów powoduje, iż pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wypełnionyformularzinformacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (tj. załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (poz. 311));

 2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, wktórym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albooświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

 3. Sprawozdania finansowe za 3 ostatnie lata obrotowe, sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tylko podmioty, które sporządzają takie sprawozdania). W przypadku, gdy podmiot nie sporządza sprawozdańfinansowych należy przedłożyć dokumenty finansowe, z których mogą wynikać informacje o sytuacji ekonomicznej (chodzi o dokumenty sporządzane w toku normalnej działalności przedsiębiorcy).

Przedsiębiorca, który korzysta z pomocy de minimis nie może przekroczyć określonego prawem limitu. Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2007 r., pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro (100 tys. euro dla sektora transportudrogowego) przyznana w ciągu trzech lat nie podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej.

Limit dla pomocy de minimis jest określony na trzy lata. Lata, które w tym celu należy brać pod uwagę to lata budżetowe stosowane przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim do celów podatkowych. Okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. W tym celu powinno się uwzględnić pomoc przyznaną przez państwo członkowskie, nawet gdy jest ona finansowana w całości lub w części ze środków Wspólnoty Europejskiej.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - druk do pobrania,

 2. Załączniki do wniosku:

 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,

 • W przypadku, gdy kształcenie prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego jej zatrudnienie u pracodawcy,

 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami,

 • Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,

 • Wypełniony formularz informacjiprzedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - druk do pobrania,

 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie beneficjent pomocy (tj. pracodawca) otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie -druki oświadczeń do pobrania,

 • Oświadczenie o sporządzaniu lub niesporządzaniu sprawozdań finansowych - druk do pobrania,

 • W przypadku, gdy podmiot sporządza sprawozdania finansowe należy przedłożyć ich kserokopie za okres ostatnich 3 lat obrotowych uwierzytelnione przez osobę upoważnioną do reprezentacji i składania oświadczeń zgodnie z dokumentem rejestrowym,

 • W przypadku, gdy podmiot niesporządza sprawozdańfinansowych należy przedłożyć kserokopiedokumentów finansowych, z których mogą wynikać informacje o sytuacji ekonomicznej (chodzi o dokumenty sporządzane w toku normalnej działalności przedsiębiorcy).

  Uwaga:

  Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 

Uwagi

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kętrzyn, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kętrzyn, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Od roku 2009 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy – zgodnie ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

pok. 33 tel. 089 751-24-74

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Andrzejewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Andrzejewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-02 12:46:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-02 12:53:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-06-22 14:45:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2194 raz(y)