ˆ

Archiwalne ogłoszenia o przetargu

Szczegóły informacji

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 49 w obrębie Gnatowo.

Informacja ogłoszona dnia 2014-01-29 14:13:25 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu


RGG.6840.19.2013
Kętrzyn, 2014-01-29
WÓJT GMINY KĘTRZYN
ogłasza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie GNATOWO.


Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Gnatowo nr działkii 49 o pow. 2200 m2, dla której prowadzona jest KW OL1K/00031071/3, oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi .
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza - 10.500,- zł (dziesięć tysięcy pięćset zł) plus podatek VAT 23%.
Wadium - 1.100,- zł (jeden tysiąc sto zł)
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Na w/w teren Gmina Kętrzyn nie posiada sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kętrzyn przewiduje dla działki zainwestowanie funkcji MN - Tereny o dominacji funkcji mieszkaniowej z możliwością lokalizacji nieuciążliwych usług, przede wszystkim nie wymagających znacznego zaplecza gospodarczo-warsztatowego.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie lub na konto nr 36116022020000000204415046 w terminie do 03.03.2014 r. do godz. 14.00. Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek lub do kasy Urzędu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758). W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Przetarg odbędzie się w dniu 6 marca 2014 r. o godz. 9:00
siedzibie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, sala nr 1.
Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. (89) 751 2474 w. 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-29 14:12:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Barna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-29 14:13:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-19 13:58:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2049 raz(y)