ˆ

Archiwalne ogłoszenia o przetargu

Szczegóły informacji

ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych w Pożarkach

Informacja ogłoszona dnia 2013-09-03 10:53:08 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułuRGG.6840.13.2013
Kętrzyn, 2013-09-02

WÓJT GMINY KĘTRZYN
ogłasza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie POŻARKI


1/ Lokal użytkowy nr 4 o pow. 49,78 m2 mieszczacy się w budynku nr 10 położonym na działce oznaczonej nr 20 o pow. 0,4000 ha w obrębie Pożarki
wraz z udziałem 90/1000 w częściach wspólnych budynków i działki, dla której prowadzona jest KW OL1K/00032312/2.
Cena wywoławcza - 30.000,- zł (trzydzieści tysięcy zł).
Wadium - 3.000,- zł (trzy tysiące zł)

2/ Lokal użytkowy nr 5 o pow. 21,98 m2 mieszczacy się w budynku nr 10 położonym na działce oznaczonej nr 20 o pow. 0,4000 ha w obrębie Pożarki
wraz z udziałem 46/1000 w częściach wspólnych budynków i działki, dla której prowadzona jest KW OL1K/00032312/2.
Cena wywoławcza - 13.000,- zł (trzynaście tysięcy zł).
Wadium - 1.300,- zł (jeden tysiąc trzysta zł)

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń.

Na w/w teren Gmina Kętrzyn nie posiada sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 14.08.2013 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie lub na konto nr 36116022020000000204415046 w terminie do 7.10.2013 r. do godz. 14.00.
Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek lub do kasy Urzędu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758). W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2013 r.
siedzibie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, sala nr 1
na lokal nr 4 o godz. 9:30
na lokal nr 5 o godz. 10:00.

Cena osiągnięta w przetargu, będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. (89) 751 2474 w. 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-03 10:52:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Barna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-03 10:53:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-19 13:59:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1672 raz(y)