ˆ

Archiwalne ogłoszenia o przetargu

Szczegóły informacji

przetarg nieograniczony na sprzedaż działek w Muławkach

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-22 13:08:45 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

RGG.6840.36.2012
Kętrzyn, 2013-02-22


WÓJT GMINY KĘTRZYN
ogłasza
pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie MUŁAWKI1. działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 33/1 o pow. 0,1398 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1K/00024046/7.
Cena wywoławcza - 45.000,00 zł plus podatek VAT 23 %
Wadium - 4.500,00 zł

2. działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów nr 33/2 o pow. 0,1302 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OL1K/00024046/7.
Cena wywoławcza - 35.000,00 zł plus podatek VAT 23 %
Wadium - 3.500,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań i są wolne od obciążeń.
W umowie sprzedaży nabywca działki nr 33/2 w obrębie Muławki złoży oświadczenie, iż nie będzie występował z roszczeniami przeciwko Gminie Kętrzyn oraz administratorowi działającemu w jej imieniu z tytułu posadowienia i istnienia sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości.
Na w/w tereny Gmina Kętrzyn nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Kętrzyn proponuje dla nieruchomości rozbudowę funkcji UR – tereny rzemiosła produkcyjno-usługowego z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 04.01.2013 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium gotówką w kasie lub na konto nr 36116022020000000204415046 w terminie do 02.04.2013 r. do godz. 14.00.
Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpływu środków na w/w rachunek lub do kasy Urzędu.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758). W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Przetarg odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2013 r.
siedzibie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, sala nr 1
- na działkę nr 33/1 o godz. 9:00,
- na działkę nr 33/2 o godz. 9:30.

Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT 23 % , będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone po zakończeniu przetargu.


Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. (89) 751 2474 wew. 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-22 13:08:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Barna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-22 13:08:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-19 14:00:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1640 raz(y)