ˆ

Archiwalne ogłoszenia o przetargu

Szczegóły informacji

ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 150/1 w Nakomiadach

Informacja ogłoszona dnia 2012-09-27 11:32:55 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

RGG.6840.6.2012
Kętrzyn, 2012-09-27

WÓJT GMINY KĘTRZYN
ogłasza
kolejny pierwszy nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie NAKOMIADY

oznaczona nr działki 150/1 o pow. 0,0800 ha, dla której prowadzona jest w KW Nr OL1K/00025842/4.
Cena wywoławcza - 16.400,00 zł plus podatek VAT23%
Wadium - 1.700,00 zł

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej jak 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Na w/w tereny Gmina Kętrzyn nie ma sporządzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów stanowią nieruchomości rolne.
Działka nie jest przedmiotem zobowiązań i jest wolna od obciążeń.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami w/w upłynął z dniem 02.07.2012r. Przetarg odbył się w dniu 31-08-2012 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie wadium w pieniądzu w kasie Urzędu lub na konto nr 36 1160 2202 0000 0002 0441 5046 w terminie do 5.11.2012 r. do godz. 14.00.
Za dotrzymanie terminu przyjmuje się datę wpłaty środków na w/w rachunek lub do kasy.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Osoby prawne krajowe i spółki z udziałem zagranicznym zobowiązane są przedłożyć oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem: umowy spółki, aktualny odpis z KRS i uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości.
Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. Nr 167 poz. 1758).
W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, sala nr 1. w dniu 9 listopada 2012 r. o godz. 9:00.

Cena osiągnięta w przetargu, powiększona o podatek VAT 23%, będzie stanowiła cenę nabycia nieruchomości, płatną przed podpisaniem aktu notarialnego. Wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadia złożone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną im zwrócone nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu oferent zobowiązany jest dokonać oględzin nieruchomości.
Opłaty notarialne związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wójtowi Gminy Kętrzyn przysługuje prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity- Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn.zm./.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Gminy Kętrzyn, przy ul. T. Kościuszki 2, pok. Nr 17, tel. (89) 751 2474 wew. 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-09-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-09-27 11:32:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Barna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-09-27 11:32:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-19 14:01:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1728 raz(y)