Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Szczegóły informacji

XVII/100/2004

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XVII/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo

Data podjęcia/podpisania: 2004-01-28

Tytuł aktu:

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kętrzynie

Zmieniony przez:

XXVII/132/2012

Na podstawie:

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz U z 2001 roku Nr 13, poz. 123, zm. Dz.U.z 2002 r. Nr 41, poz. 364 /

Treść:

 

Uchwała Nr XVII/100/2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 28 stycznia 2004r

 

w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kętrzynie.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz U z 2001 roku Nr 13, poz. 123, zm. Dz.U.z 2002 r. Nr 41, poz. 364 /

 

Rada Gminy Kętrzyn uchwala co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kętrzynie - Statut – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwałę wykona Wójt Gminy Kętrzyn.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 Władysław Duda

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały

Rady Gminy Kętrzyn

Nr XVII/100// 2004

z dnia 28.01. 2004 roku
S T A T U T


GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W KĘTRZYNIERozdział I

Postanowienia ogólne§ 1

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie, zwany dalej Ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Rady Gminy Kętrzyn Nr XVII/99/2004 z dnia 28 stycznia 2004r§ 2

Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 2. niniejszego statutu


§ 3

 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Kętrzyn

 2. Terenem działania Ośrodka jest teren Gminy Kętrzyn

 3. Ośrodek może również działać na terenie Województwa Warmińsko - Mazurskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju

 4. Rada Gminy Kętrzyn jest organizatorem Ośrodka


§ 4

Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę i posiada osobowość praną


Rozdział II

Cel i przedmiot działania


§ 5

Celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz rozpowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą


§ 6

Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie kultury należy między innymi:

 1. rozpoznanie, rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

 1. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

 2. kształtowanie wzorów uczestnictwa w kulturze

Wymienione zadania Ośrodek realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie:

 • zespołowego uczestnictwa w kulturze,

 • różnorodnych form edukacji kulturalnej,

 • form indywidualnej aktywności kulturalnej,

 • imprez kulturalnych,

Ponadto Ośrodek może prowadzić działalność instruktażowo – metodyczną


§ 7

Działalność instruktażowo – metodyczna Ośrodka obejmuje:

1 organizowanie i współdziałanie w dokształcaniu i doskonaleniu pracowników upowszechniania kultury, instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, gospodarzy klubów kultury i świetlic oraz członków rad klubów kultury,

 1. gromadzenie dokumentacji oraz opracowywanie i upowszechnianie informacji o społecznym ruchu kulturalnym,


§ 8

Ośrodek z upoważnienia Wójta Gminy może sprawować funkcje w zakresie koordynowania i nadzorowania świetlic, bibliotek oraz kin, a także amatorskiego ruchu artystycznego w gminie


§ 9


 1. Ośrodek może na zasadach określonych w odrębnych przepisach:

a/ organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczalnie książek i dzieł sztuki,

b/ prowadzić naukę języków obcych,

c/ prowadzić impresariat artystyczny,

d/ organizować imprezy rozrywkowe, rekreacyjne i turystyczne,

e/ prowadzić działalność wydawniczą,

f/ świadczyć usługi poligraficzne, fonograficzne, fotograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne usługi z zakresu kultury,

g/ prowadzić ogniska artystyczne,

h/ prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów sprzętu technicznego i innego,

i/ realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

j/ świadczyć usługi gastronomiczne,

k/ wynajmować pomieszczenia na działalność usługową,

 1. Ośrodek zapewnia możliwość udziału osobom niepełnosprawnym we wszystkich formach prowadzonej działalności.


§ 10

Gminny Ośrodek Kultury może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów.


Rozdział III

Zarządzanie i organizacja


§ 11

 1. Ośrodek zarządzany jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Wójt Gminy na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych

 2. Zwierzchnikiem Dyrektora Ośrodka jest Wójt Gminy

 3. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Ośrodka wydany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.


§ 12

 1. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. Jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji

 2. Dyrektor przedstawia Wójtowi Gminy plany, sprawozdania, raporty, analizy związane z zakresem działalności Ośrodka.


§ 13

 1. W Ośrodku mogą działać komisje, zespoły i kolegia jako organy pomocnicze, opiniodawcze i doradcze Dyrektora

 2. Komisje, zespoły i kolegia powołuje w drodze zarządzenia wewnętrznego Dyrektor Ośrodka

 3. Nazwy i zakres przedmiotowy organów pomocniczych, opiniodawczych i doradczych Dyrektora określa regulamin organizacyjny Ośrodka

 4. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi Gminna Biblioteka Publiczna w Wopławkach. i Czernikach


Rozdział IV

Majątek finansowy


§ 14

 1. Gmina zapewnia środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej i środki na utrzymanie obiektów, w których ta działalność jest prowadzona

 2. Ośrodek gospodaruje samodzielnie należącym do niego majątkiem, na zasadach określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Ośrodka.§ 15

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 2. Środki finansowe za działalność i funkcjonowanie Ośrodka pochodzą z:

a/ rocznej dotacji Gminy

b/ wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności

c/ darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych


d/ działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową

e/ innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów prawa


§ 16

 1. Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych odrębnymi przepisami

 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Ośrodka


§ 17

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.


Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 18

 1. Statut Ośrodka nadaje Rada Gminy

 2. Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia


§ 19

Przekształcenia, podziału i likwidacji Ośrodka może dokonać Rada Gminy Kętrzyn na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.


§ 20

 1. Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby

 2. Ośrodek może używać pieczęci okrągłej, zawierającej po środku wizerunek orła w koronie, a w otoku napis z nazwą Ośrodka.
Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-17 08:54:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jagoda Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-25 08:07:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-12-28 12:56:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2204 raz(y)