Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Szczegóły informacji

XVI/95/2003

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVI/2003

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-29

Tytuł aktu:

w sprawie zmian w budzecie na 2003 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.)

Treść:

 

Uchwała XVI/95/2003

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 29 grudnia 2003 r.

 

w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 109, 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. O finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r.)

 

Rada Gminy uchwala:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę – 287 350 zł (wg zał. Nr 1)

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę – 532 400 zł (wg zał. Nr 1)

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 245 050 zł (wg zał. Nr 2)

§ 4. Plan dochodów budżetu na rok 2003 po zmianach wynosi – 15 162 019 zł

§ 5. Plan wydatków budżetu na 2003 rok po zmianach wynosi – 15 025 333 zł

§ 6. Uchwałę wykona Wójt Gminy

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu

 

Przewodniczący Rady Gminy

Władysław Duda

 

  1. Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XVI/ 95 /03

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 29.12.03

 

Zwiększa się plan dochodów w :

 

dz. 010 rozdz. 01010 § 096 o kwotę - 25.364 zł

„ „ 01095 § 097 o kwotę - 1.829 zł

dz. 400 rozdz. 4002 § 092 o kwotę - 3.336 zł

dz. 751 rozdz. 75110 § 201 o kwotę - 200 zł

dz. 756 rozdz. 75606 § 046 o kwotę - 1.670 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 050 o kwotę - 4.600 zł

dz. 756 rozdz. 75616 § 036 o kwotę - 2.200 zł

dz. 758 rozdz. 75801 § 292 o kwotę - 63.239 zł

dz. 758 rozdz. 75805 § 292 o kwotę - 178.377 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 096 o kwotę - 500 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 096 o kwotę - 1.515 zł

dz. 801 rozdz. 80195 § 203 o kwotę - 156 zł

dz. 851 rozdz. 85154 § 048 o kwotę - 3.000 zł

dz. 851 rozdz. 85195 § 244 o kwotę - 364 zł

dz. 853 rozdz. 85395 § 231 o kwotę - 900 zł

dz. 921 rozdz. 92109 § 096 o kwotę - 100 zł

--------

287.350 zł

 

Zwiększa się plan wydatków w :

dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwotę - 109.600 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4110 o kwotę - 49.000 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 4120 o kwotę - 5.600 zł

dz. 750 rozdz. 75023 § 6010 o kwotę - 4.200 zł

dz. 751 rozdz. 75110 § 4300 o kwotę - 200 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4040 o kwotę - 183.600 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4110 o kwotę - 31.700 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4120 o kwotę - 4.500 zł

dz. 801 rozdz. 80101 § 4210 o kwotę - 500 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 4040 o kwotę - 13.200 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 4110 o kwotę - 2.300 zł

dz. 801 rozdz. 80104 § 4120 o kwotę - 400 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 4040 o kwotę - 69.000 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 o kwotę - 12.000 zł

dz. 801 rozdz. 80110 § 4120 o kwotę - 1.704 zł

dz. 801 rozdz. 80146 § 2320 o kwotę - 796 zł

dz. 853 rozdz. 85319 § 4040 o kwotę - 32.000 zł

dz. 853 rozdz. 85328 § 4040 o kwotę - 4.000 zł

dz. 921 rozdz. 92116 § 4010 o kwotę - 3.000 zł

dz. 921 rozdz. 92116 § 4110 o kwotę - 520 zł

dz. 921 rozdz. 92116 § 4120 o kwotę - 80 zł

dz. 921 rozdz. 92116 § 4210 o kwotę - 4.500 zł

-----------

532.400 zł

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik Nr 2

 do uchwały Nr XVI/ 95 /03

 Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 29.12.03

 

 

 

Zmniejsza się plan wydatków w dziale :

 

dz. 010 rozdz. 01010 § 4430 o kwotę - 30.000 zł

dz. 010 rozdz. 01008 § 4300 o kwotę - 4.050 zł

dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę - 123.000 zł

dz. 010 rozdz. 01022 § 4210 o kwotę - 2.000 zł

dz. 010 rozdz. 01022 § 4430 o kwotę - 9.000 zł

dz. 853 rozdz. 85319 § 6060 o kwotę - 32.000 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 o kwotę - 30.000 zł

dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 o kwotę - 15.000 zł

------------

245.050 zł

 

 

 

   1. U z a s a d n i e n i e

 

 

Zwiększa się plan dochodów w dziale :

Rolnictwo i łowiectwo”

 1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę – 25.364 zł

 2. wpływy z różnych dochodów o kwotę – 1829 zł

 

Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę, energię, gaz”

 1. pozostałe odsetki o kwotę – 3336 zł

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa”

 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 200 zł

( wg pisma Kierownika Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-0301-76/03

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek „

 1. wpływy z opłaty eksploatacyjnej o kwotę – 1.670 zł

 2. podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę- 4600 zł

 3. podatek od spadków i darowizny o kwotę – 2200 zł

 

Różne rozliczenia”

 1. subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 241.616 zł ( wg pisma Ministra Finansów NrST3-4820-68/2003, Nr ST 5-4820-50g/2003, St5 – 4820-55g/2003, ST-5 – 4820-58g/2003

 

Oświata i wychowanie”

 1. darowizny w postaci pieniężnej o kwotę – 2.015 zł

 

 

 

 1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań

bieżących gmin o kwotę 156 zł

 

Ochrona zdrowia”

 1. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu o kwotę 3000 zł

 2. dotacje otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych o kwotę 364 zł

 

Opieka społeczna „

 1. dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 900 zł

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

 1. otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę – 100 zł

 

 

 

 

 

Zwiększa się plan wydatków w dziale:

Administracja publiczna”

 1. dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę – 109.600 zł

 2. składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę – 49.000 zł

 3. składki na Fundusz Pracy o kwotę – 5.600 zł

 4. wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 4200 zł

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”

 1. zakup usług pozostałych o kwotę – 200 zł

 

Oświata i wychowanie „

 1. dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę – 265.800 zł

 2. składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę – 46.000 zł

 3. składki na Fundusz Pracy o kwotę – 6.604 zł

 4. zakup materiałów i wyposażenia o kwotę – 500 zł

 5. dotacja celowa dla powiatu o kwotę – 796 zł

 

Opieka społeczna”

 1. dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę – 36.000 zł

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

 1. wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę – 3.000 zł

 2. składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę – 520 zł

 3. składki na Fundusz Pracy o kwotę – 80 zł

 4. zakup materiałów i wyposażenia o kwotę – 4500 zł

 

Zmniejsza się plan wydatków w dziale :

Rolnictwo i łowiectwo”

 1. różne opłaty i składki o kwotę – 39.000 zł

 2. zakup materiałów i wyposażenia o kwotę – 2000 zł

 3. wydatki inwestycyjne o kwotę – 123.000 zł

 

Opieka społeczna”

 1. wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę – 32.000 zł

gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

 1. zakup usług remontowych o kwotę – 30.000 zł

 2. wydatki inwestycyjne o kwotę – 15.000 zł

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-17 08:11:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jagoda Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-08-25 08:06:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-08-25 08:06:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1720 raz(y)