ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIX/188/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXIX/188/2009

Szczegóły informacji

XXIX/188/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Zmieniony

Sesja: XXIX/2009

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2009-02-25

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2009-01-01

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok

Zmienia:

XXXI, /, 205, 2009

Zmieniony przez:

XXX/198/2009

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art.165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Treść:

 

UCHWAŁA NR XXIX / 188/ 2009

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 25 lutego 2009 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zm.) oraz art.165, 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)

Randa Gminy Kętrzyn uchwala , co następuje :

 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.750.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości: 20.210.044 zł,
dochody majątkowe w wysokości : 1.540.500 zł.

 

§ 2. 1.Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.361.544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego:

wydatki bieżące w wysokości : 21.639.944 zł,

wydatki majątkowe w wysokości : 4.721.600 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011, zgodnie z załacznikiem nr 3

3. Wydatki inwestycyjne w 2009 roku w wysokości 4.185.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3i 3a

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności w wysokości 1.176.418 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.611.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

  1. zaciąganych kredytów w kwocie 3.542.000 zł

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.069.000 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.486.200 zł, rozchody w wysokości 875.200 ,zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 120.000 zł.

2. celową w wysokości 20.000 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

 

§ 6. 1.Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.900 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.Ustala się wydatki w kwocie 9.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 140.700 zł,

2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 93.960 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 20.600 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

wwysokości:

1)przychody - 300.000 zł,

2) wydatki -501.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10

.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł;

2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.542.000 zł;

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych

b) środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4,

3) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku

4) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w obrębie jednego działu :

a) wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w tym dotyczących:

- wynagrodzeń z zastrzeżeniem ,że przeniesienia nie mogą zwiększać

planowanych na wynagrodzenia ,

- pochodnych od wynagrodzeń,

- innych świadczeń,

- odpisu na ZFSS,

- zakupu materiałów, wyposażenia oraz wszelkich usług i opłat

b) wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi w danym

rozdziale ,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

7)do udzielania poręczeń i gwarancji Gminnemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o w Karolewie do kwoty 400.000 zł

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w 2009 roku w wysokości 400.000 zł.

§ 11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 nr 11a.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi...

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-03 08:17:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jagoda Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-05 08:13:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jagoda Tomczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-28 08:12:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony