ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XL/230/2006Drukuj informacjęAkt prawny: XL/230/2006

Szczegóły informacji

XL/230/2006

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XL/2006

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy o

Data podjęcia/podpisania: 2006-02-08

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia na rok 2006 programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 153, poz. 1271), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Treść:

Uchwała Nr XL/230/2006

 

Rady Gminy Kętrzyn

 

z dnia 8 lutego 2006r

 

 

 

w sprawie uchwalenia na rok 2006 programu współpracy Gminy Kętrzyn

 

z organizacjami pozarządowymi

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U.z 2001r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 153, poz. 1271), w związku z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje :

 

§ 1. Uchwala się na rok 2006 program współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

 

 

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn

Nr XL/230/2006z dnia 8.02. 2006 roku

 

 

 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KĘTRZYN

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2006 ROKU

 

 


PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
1. Współpraca Gminy Kętrzyn z sektorem pozarządowym odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 z 2003, poz. 873 z późn. zmianami),

2.Współpraca o której mowa w ustępie 1 ma formę współpracy:

1) finansowej – mającej na celu wykorzystanie środków publicznych na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego,

  1. niefinansowej – mającej na celu zintegrowanie działań sektora publicznego i pozarządowego w działaniach na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.


3. Beneficjentami współpracy niefinansowej mogą być:
a) stowarzyszenia,
b) fundacje,
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych,
d) jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,
e) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
f) fundacje, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego,
g) związki zawodowe i organizacje pracodawców,
h) partie polityczne,
i) samorządy zawodowe,
j) fundacje tworzone przez partie polityczne,
k) spółki działające na podstawie przepisów o kulturze fizycznej.


4.Beneficjentami współpracy finansowej mogą być:
a) stowarzyszenia,
b) fundacje,
c) osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościoła Katolickiego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych,
d) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
e) jednostki organizacyjne podległe administracji publicznej lub przez nie nadzorowane,

f) grupy nieformalne posiadające patronat jednego z w/w podmiotów.

 

WSPÓŁPRACA NIEFINANSOWA

§ 2


1. Gmina Kętrzyn współpracuje z sektorem pozarządowym, wykorzystując dostępne zasoby kadrowe i rzeczowe samorządu.

2. Współpraca z sektorem pozarządowym odbywa się w formie spotkań z przedstawicielami sektora pozarządowego oraz poprzez prace zespołu opiniującego.


3. Gmina Kętrzyn, w miarę możliwości, organizować będzie dla organizacji pozarządowych szkolenia, seminaria, warsztaty oraz konferencje, w szczególności w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i współpracy z administracja publiczną, a także współdziałać w diagnozowaniu problemów i potrzeb mieszkańców gminy oraz przepływie informacji o kierunkach działania samorządu gminnego i podmiotów zainteresowanych współpracą z gminą.


4. Gmina Kętrzyn opracuje i opublikuje informator o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy.

5. Gmina Kętrzyn promować będzie działania organizacji pozarządowych, w szczególności w kontaktach z mediami oraz podczas wyjazdów krajowych i zagranicznych.
6. Gmina Kętrzyn, w miarę możliwości, udostępniać będzie organizacjom pozarządowym i ich reprezentacjom, na zasadach niekomercyjnych, lokale komunalne na prowadzenie działalności na rzecz społeczności gminnej.

WSPÓŁPRACA FINANSOWA

§ 3

Zadania i priorytetowe działania Gminy Kętrzyn, na które może być przyznana dotacja, to:

1. wspomaganie rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

2. popularyzacja wykorzystania wolnego czasu na turystykę, krajoznawstwo, kulturę fizyczną i sport oraz rekreację i wypoczynek letni,

  1. ochrona przyrody.

§ 4

Zasady oraz tryb powierzania lub wspierania realizacji zadań

Gminy Kętrzyn w formie dotacji.

1. Wspieranie lub powierzanie realizacji zadań publicznych przez podmioty uprawnione, wymienione w § 1 ust.4 niniejszego Programu, odbywa się w formie udzielenia dotacji, po przeprowadzeniu przez Wójta Gminy Kętrzyn otwartego konkursu ofert, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 2 ustawy. Zadania te muszą być ujęte w budżecie Gminy.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego opublikowane zostanie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub regionalnym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Kętrzyn,

3. Dokumenty konkursowe, w tym: kryteria oceny ofert, wzór oferty na realizację zadań gminy, wzór umowy dotacyjnej oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania określa Wójt Gminy Kętrzyn i podaje do wiadomości publicznej poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz umieszczenie na tablicach informacyjnych Gminy Kętrzyn,


4.Dotacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być wykorzystane na:

a) remonty budynków,
b) zadania i zakupy inwestycyjne,
c) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
d) budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
e) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
f) działalność polityczną i religijną.

§ 5

Skład oraz zadania Zespołu Opiniującego.

 

1.W skład powoływanego przez Wójta Gminy Kętrzyn Zespołu Opiniującego wchodzą:

a) dwóch pracowników Urzędu Gminy Kętrzyn,

b) dwóch radnych wybranych przez Radę Gminy Kętrzyn,

c) trzech reprezentantów organizacji pozarządowych,


2. Do zadań Zespołu Opiniującego należy:

a) ocena formalna złożonych ofert,

b) ocena merytoryczna złożonych ofert,

c) rekomendowanie Wójtowi Gminy Kętrzyn najkorzystniejszych ofert na realizację zadań gminy.


3. Zespół Opiniujący działa w oparciu o Regulamin sporządzony przez jej członków i zatwierdzony przez Wójta Gminy Kętrzyn.


4. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym pracownik Urzędu Gminy Kętrzyn, będący jednocześnie członkiem Zespołu Opiniującego, najpóźniej w ciągu 7 dni od daty upływu terminu składania ofert podanego w ogłoszeniu o Konkursie Ofert na dany rok.


5. Przy otwarciu ofert, po wcześniejszym powiadomieniu przez pracownika, o którym mowa w § 5 ust. 4, mogą być obecni oferenci.


6.Oferent ma prawo uzupełnić braki formalne oferty w ciągu 7 dni od daty jej otwarcia.
7. Pod względem merytorycznym oferty ocenia Zespół Opiniujący niezwłocznie po przeprowadzeniu oceny formalnej.

8. Zespół Opiniujący podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu zespołu.

9. Zespół Opiniujący podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące nazw i adresów oferentów, nazw oferowanych do realizacji zadań, wnioskowanej kwoty dotacji w ciągu 14 dni od daty upłynięcia terminu składania ofert.

10. Wójt Gminy Kętrzyn, biorąc pod uwagę opinię Zespołu Opiniującego, w drodze zarządzenia zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty.


11. Z chwilą zatwierdzenia wybór oferty jest ostateczny.


12. Wójt Gminy Kętrzyn podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące wybranej do realizacji oferty:

a) nazwę i adres podmiotu realizującego zadanie gminy,

b) nazwę zadania,

c) termin i miejsce realizacji zadania,

  1. przyznaną kwotę dotacji


13. Niezwłocznie po ostatecznym zatwierdzeniu oferty Wójt Gminy Kętrzyn zawiera z wybranym podmiotem umowę na realizację zadania.


14. Wójt Gminy Kętrzyn dokonuje stałej kontroli realizacji zadania, zgodnie z art. 17 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


15.W razie stwierdzenia nieprawidłowości Wójt Gminy Kętrzyn określa sposób i termin ich usunięcia

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Pracownicy Urzędu gminy Kętrzyn powołani do składu Zespołu Opiniującego raz w roku składają Wójtowi sprawozdanie z działalności Zespołu.

2. Techniczną obsługę spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i posiedzeń Zespołu Opiniującego zapewnia Urząd Gminy Kętrzyn.


3. Brak rozliczenia finansowego i merytorycznego z realizacji zadania w ustalonym umową terminie lub świadome podanie nieprawdziwych danych pozbawia podmiot realizujący zadanie gminy możliwości ubiegania się i otrzymania dotacji z budżetu Gminy Kętrzyn przez okres najbliższych trzech lat.

4. Wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu Współpracy mogą być przedstawiane Radzie Gminy za pośrednictwem Wójta Gminy.

5. Gmina Kętrzyn nie wyklucza alternatywnych propozycji współpracy i współdziałania w zakresie pożytku publicznego.

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jagoda Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jagoda Tomczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-29 10:22:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jagoda Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-12-01 11:35:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jagoda Tomczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-12-01 11:36:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1584 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony