ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta, Protokoły, Sprawozdania, Prawo Miejscowe

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIII/145/2004Drukuj informacjęAkt prawny: XXIII/145/2004

Szczegóły informacji

XXIII/145/2004

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII/2004

Kadencja: I kadencja

Data wejścia w życie: 14 od ogłoszenia w Dz. Urz.

Data podjęcia/podpisania: 2004-08-25

Tytuł aktu:

w sprawie określenia wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r.)

Treść:

 

Uchwała Nr XXIII/145/2004

Rady Gminy Kętrzyn

z dnia 25 sierpnia 2004 roku

 

 

w sprawie określenia wysokości oraz warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 43 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 2004 r.)

 

Rada Gminy uchwala :

 

§ 1

 

 1. Osobie bezrobotnej w trudnej sytuacji bytowej gmina może przyznać pomoc finansową w celu

ekonomicznego usamodzielnienia.

 1. Pomoc ma charakter nieoprocentowanej pożyczki w wysokości maksymalnie 3.000 złotych

 

§ 2

 

 

Pożyczka jest udzielana na podstawie wniosku zawierającego :

 • dane osoby ubiegającej się o pożyczkę,

 • potwierdzenie statusu osoby bezrobotnej,

 • opis podejmowanej w celu ekonomicznego usamodzielnienia się działalności z analizą finansową i podaniem ewentualnie pozostałych źródeł jej sfinansowania,

 • wskazanie dwóch poręczycieli posiadających stałe zatrudnienie i minimalne wynagrodzenie brutto 1.000 złotych miesięcznie,

 • oświadczenie wnioskodawcy, iż nie otrzymał na ten cel pomocy z innego źródła

 

§ 3

 

 

Pożyczki udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpoznaniu sytuacji bytowej wnioskodawcy i po zasięgnięciu opinii Komisji Rolnictwa Rady Gminy i akceptacji Wójta Gminy Kętrzyn

 

§ 4

 

 

Spłata pożyczki następuje w formie ratalnej na zasadach uzgodnionych z wnioskodawcą

i zawartych w umowie pożyczki

 

§ 5

 

 

 1. Pożyczka może być umorzona w całości lub w części, jeżeli przyczyni się to do szybszego

osiągnięcia celów udzielonej pomocy

 1. O umorzeniu pożyczki decyduje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 

§ 6

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

Władysław Duda

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony