ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-08 08:26:22 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1. Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kętrzyn, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Kętrzyn. 
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

     
1)       Urzędzie  – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kętrzyn;
     
2)       Zarządzie należy przez to rozumieć Zarząd Gminy Kętrzyn;
     
3)       Gminie      - należy przez to rozumieć Gminę Kętrzyn;
      4)       Radzie       - należy przez to rozumieć Radę Gminy Kętrzyn;
      5)       Wójcie        - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kętrzyn;
      6)       Statucie  - należy przez to rozumieć Statut Gminy Kętrzyn, stanowiący załącznik do Uchwały Rady Gminy Kętrzyn Nr XXII/98/2000 z dnia 30  sierpnia 2000 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kętrzyn;
      7)       Regulaminie Pracy Urzędu – należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujący Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kętrzyn;
     8)       Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt – należy przez to rozumieć instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt, określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych /Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z 1999 roku/.

§ 3. 1.  Urząd jest jednostką budżetową Gminy. 
   
2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. 
   
3. Urzędem kieruje Wójt, który jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu. 
   
4. Siedzibą Urzędu jest miasto Kętrzyn.

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony