ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-04-08 07:40:09 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 

UCHWAŁA Nr IX/36/2007
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 78 poz. 483 ) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142poz. 1591 wraz z zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz.1055 , Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327)

Rada Gminy uchwala :

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Kętrzyn wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 lutego 2003 r. - w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn oraz uchwała Nr XXXIX/224/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 grudnia 2005 roku - w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
  
Andrzej Sienkiewicz  

 

 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony