ˆ

Wójt

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wójt Gminy Kętrzyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
     mgr inż. Paweł Krzysztof Bobrowski

                  tel: (+48 89)  751 24 74
                  fax: (+48 89) 751 27 46

 

 

 

     Wójt Gminy sprawuje funkcję administracji samorządowej I instancji w zakresie zadań własnych i zleconych.

 

Do zadań Wójta należy w szczególności:
1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.
2) przygotowywanie wniosków pod obrady Rady Gminy;
3) składanie Radzie sprawozdań ze swojej działalności oraz informacji z wykonania uchwał Rady;
4) sprawowanie nadzoru nad bieżącą gospodarką finansową Gminy ;
5) składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy;
6) podejmowanie działań i czynności dla wykorzystania mienia Gminy zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadą racjonalnej gospodarki oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy;
7) podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych podmiotów;
8) uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, uzgadnianie wstępnej treści tych porozumień oraz organizowanie zadań wynikających z zawartych już porozumień;
9) załatwianie wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych;
10) reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej;
11) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności;
12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
13) dokonywanie mianowania pracowników na stanowiskach kierowniczych (i innych, określonych Statutem Gminy);
14) dokonywanie rocznych ocen kwalifikacyjnych pracowników mianowanych, w oparciu o wyniki ich pracy oraz dokumenty znajdujące się w aktach osobowych;
15) zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników;
16) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy;
17) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu;
18) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;
19) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
20) przedkładanie Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwał Rady Gminy w ustawowo oznaczonym terminie;
21) nadzorowanie realizacji zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz przejętych w ramach porozumień;
22) udzielanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania, w imieniu Wójta, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
23) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków.
24) przyjmowanie od pracowników samorządowych oświadczeń o ich stanie majątkowym:
25) wykonywanie innych zadań, zastrzeżonych do kompetencji wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Skórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-18 15:14:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-18 15:15:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-18 15:15:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »