ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. Kandydatów na ławników, radom gmin, mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji), stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

 

Zaproszenie do konsultacji w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kętrzyn na lata 2019 - 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców oraz przedstawicieli instytucji statutowo zajmujących się wspieraniem rodziny do wzięcia udziału w konsultacjach projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kętrzyn na lata 2019-2021.
Wszelkie uwagi, opinie i propozycje proszę kierować na Formularzu zgłaszania uwag.
Projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kętrzyn na lata 2019-2021 wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępny jest:
  Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 18 lutego 2019 r. na:
  • adres poczty elektronicznej   
  • numer faksu 89 751 47 73
  • adres siedziby Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn 
 
Robert Trusewicz
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
GOPS Kętrzyn
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
GOPS Kętrzyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-12 14:12:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-12 14:16:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-12 14:16:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Wójt Gminy Kętrzyn zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Kętrzyn do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Guber.
Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag na temat projektu dokumentu.
 
Konsultacje trwać będą do 6 lipca 2017 r.

Poniżej zamieszczamy projekty dokumentów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi oraz zgłaszania uwag i propozycji.
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego wraz z załącznikami dostępny jest również w Urzędzie Gminy Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11- 400 Kętrzyn, pokój 18
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konsultacjach.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Wioletta Dobrzańska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wioletta Dobrzańska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-28 14:54:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-28 14:55:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-06-28 14:55:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2189 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyborze oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Spicewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Spicewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-15 15:35:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-15 15:36:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15 15:36:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE - sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Zamawiający:
Gmina Kętrzyn
ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
tel.: (89) 7512474, fax.: (89) 7512746, e-mail:
NIP: 742 219 26 00, Regon: 510742876
 
2. Przedmiot zamówienia.
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie na rzecz zamawiającego usługi sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 i przepisami wykonawczymi.
 
CPV : 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
 
2.2. Szacunkowa ilość decyzji :
- decyzje o warunkach zabudowy - 150 szt.
- decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 20 szt.
Podane ilości decyzji są wielkościami szacunkowymi i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń ze strony wykonawcy.
 
2.3. Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu wzór wniosku o wydanie decyzji.
Wykonawca przygotuje i przekaże Zamawiającemu projekt decyzji w terminie 14 dni od dniaotrzymania wniosku zawierającego niezbędne informacje i dokumenty. W przypadku wniesienia uwag w trakcie postępowania przez strony lub właściwy organ w trakcie uzgadniania projektudecyzji przez Zamawiającego, dopuszcza się wydłużenie czasu na przygotowanie i przekazanie Zmawiającemu projektu decyzji o 7 dni od otrzymania przez wykonawcę zgłoszonych uwag lubuzgodnień.
 
2.4. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, iż złożony wniosek jest niekompletny lub niezbędne są dodatkowe informacje lub dokumenty, zobowiązany jest zwrócić wniosek Zamawiają cemu w terminie 5 dni od jego otrzymania celem jego uzupełnienia lub w tym terminie wystąpić do Zamawiającego o dodatkowe informacje lub dokumenty.
Zamawiający uzupełni wniosek o dodatkowe informacje lub dokumenty. W przypadku, gdy wniosek nie zostanie zwrócony lub wykonawca nie wystąpi o dodatkowe informacje lub dokumenty w w/w terminie uważa się, że został on przyjęty do realizacji i od dnia jego otrzymania biegną terminy na przygotowanie i przekazanie projektu decyzji. Wykonawca może tylko raz zwrócić wniosek celem uzupełnienia.
 
2.5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy, uczestniczy w postępowaniu odwoławczym od przygotowanej przez niego decyzji, łącznie z ponownym rozpatrzeniem wniosku i ewentualną zmianą projektu decyzji. Wynagrodzenie należne Wykonawcy Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni od otrzymania rachunku/faktury, wystawionej po dniu, w którym
decyzja stanie się ostateczna.
 
  2.6 Projekty decyzji będą sporządzane przez osobę, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017r. poz. 1073), albo osobę wpisaną na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 
2.7 Projekty decyzji należy przekazywać Zamawiającemu w formie elektronicznej na adres oraz w formie papierowej, podpisanej przez osobę, o której mowa w pkt 2.6.
 
2.8 Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie przygotowania projektów decyzji :
Małgorzata Spicewicz, tel. 89 7512474 wewn. 18, e-mail:
 
3. Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2018r.
 
4. Wymogi dotyczące sposobu przygotowania oferty.
 
4.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na przygotowanie projektów decyzji (wybranego rodzaju lub obu rodzajów). Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. na wybrany rodzaj decyzji.
 
4.2 Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności, w tym przygotowania i przeprowadzenia niezbędnych analiz, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym także koszty dostarczenia projektów decyzji do siedziby zamawiającego oraz koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.
 
4.3 Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie i przekazanie zamawiającemu projektu danego rodzaju decyzji, zgodnie z warunkami niniejszego zapytania.
 
4.4 Ofertę należy sporządzić zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty. Cenę ofertową należy podać w walucie polskiej PLN wraz z podatkiem VAT .
 
4.5 Ceny podane w ofercie nie podlegają zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
 
4.6 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności.
 
4.7 Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana .
 
5. Wybrana zostanie oferta sporządzona zgodnie z warunkami zapytania, zawierająca najniższą cenę za wykonanie i przekazanie Zamawiającemu projektu danego rodzaju decyzji. Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana będzie podpisana umowa na realizację zamówienia.
 
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub dostarczona do siedziby zamawiającego, pok.16, w terminie składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do 10.01.2017r. do godz. 15:00.
 
7. Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Spicewicz pod numerem telefonu 0-89 7512474 lub pod adresem email: rrgg@gminaketrzyn.
 
8. Zamawiającemu przysługuje prawo unieważnienia postępowania.
 
9. Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Wzór formularz oferty.
Załącznik Nr 2 – Wzór umowy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Spicewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Spicewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-02 14:15:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-02 14:21:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-01-15 15:40:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Lemieszek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-12-22 09:38:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-12-22 09:41:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-12-22 09:41:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wójta Gminy Kętrzyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-09-20 12:24:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-09-20 12:24:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-09-20 12:24:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Spicewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Spicewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-28 09:05:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-28 09:05:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-28 09:05:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na "Budowie Instalacji Obróbki Mechaniczno-Biologicznej odpadów Amest Sp z.o.o przy składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mażanach"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Spicewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Spicewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-22 13:24:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-22 13:24:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-22 13:24:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania IGRVIII.7570.778.2011.IT i IGRVIII.7570.774.2011.IT

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Barna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Barna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-20 08:18:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-20 08:18:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-01-11 06:59:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji