ˆ

Ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczące realizacji inwestycji pn. „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze wraz z elektryfikacją”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda warmińsko-Mazurski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-13 12:33:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-13 12:34:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-13 12:34:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI podaje do publicznej wiadomości informacje:

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-17 11:50:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-17 11:54:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-17 11:54:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2525 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kętrzyn w obrębie geodezyjnym Martiany, działki nr 174, 172/1, 181, 173/1, 173/2

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kętrzyn w obrębie geodezyjnym
Martiany, działki nr 174, 172/1, 181, 173/1, 173/2
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kętrzyn uchwały Nr XXX/156/2021 z dnia 24 marca 2021 roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kętrzyn w obrębie geodezyjnym Martiany, działki nr 174, 172/1, 181, 173/1, 173/2 oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w planu miejscowego oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kętrzyn.
Wnioski mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
 • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Kętrzyn, pok. 12,
w terminie do dnia 20.09.2021r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Wójt Gminy Kętrzyn
 Paweł Bobrowski
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH PLANOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO, przekazujemy następujące informacje:
 
 1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, e-mail: .
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email:
 3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających m.in.: w celu wydania obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydania decyzji    o warunkach zabudowy, przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy, wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydania stosownych zaświadczeń, prowadzenia postępowań  administracyjnych dotyczących naliczenia opłaty planistycznej, składanie wniosków w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Administrator realizując powyższe zadania może przetwarzać dane na podstawie: 
 1. art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 2. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail).
 1. Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne ( np. nr tel, adres e-mail).
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych, strony postępowania oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. W przypadku kiedy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany przez wykonawcę wyłonionego w drodze przeprowadzonego przetargu, podane dane osobowe będą udostępnione wykonawcy w zakresie niezbędnym do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z prze-pisów prawa):
 1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii danych;
 2. na podstawie art. 16 RODO prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 17 RODO,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 18 RODO,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO (w przypadku wniesienia sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń),
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Lemieszek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-12 14:03:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-12 14:03:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-12 14:03:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2247 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RDOŚ Olsztyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-29 14:07:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-29 14:11:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-29 14:11:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI podaje do publicznej wiadomości informację

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-09 12:22:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-09 12:24:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-09 12:24:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA RACHMISTRZA SPISOWEGO - przedłużony do 9 lipca

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Skórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-29 10:58:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-29 11:01:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-02 13:49:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4885 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dyrektor Zarządu Zlewni podaje do publicznej wiadomości informację o wycofaniu wniosku oraz umorzeniu jako bezprzedmiotowe postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych w związku z realizacją zadania pn.: Przebudowa stopnia wodnego MEW Stachowizna...

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dyrektor Zarządu Zlewni
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-17 13:55:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-17 13:56:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-17 13:56:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RDOŚ Olsztyn
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-28 11:22:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-28 11:22:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28 11:22:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12899 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Urzędu Gminy Reszel

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-04-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Urzad Gminy Reszel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-04-28 11:05:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-04-28 11:05:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-28 11:05:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Reszla
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-31 12:39:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-31 12:41:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-31 12:41:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji