ˆ

Sprawozdania

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2013 rok

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-07 07:20:54 przez Robert Skórka

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 
Zgodnie z punktem VI. 5 Programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013, oraz zapisami w/w ustawy Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok poprzedni.
 
1. Forma współpracy
W roku 2013 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej.
 
2. Priorytetowe obszary wsparcia
W w/w programie współpracy zaplanowano, że w roku 2013 priorytetowe obszary współpracy obejmowały będą sferę zadań z zakresu:
 
1). Wspomagania rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej.
2). Popularyzacji wykorzystania wolnego czasu na kulturę fizyczną i sport
(w szczególności piłkę nożną, piłkę siatkową, zapasy, żeglarstwo) oraz rekreację
i wypoczynek letni.
3). Ochrony życia oraz ochrony i promocji zdrowia.
4). Działań kulturalnych skierowanych do mieszkańców Gminy Kętrzyn
( festyny, wystawy, przeglądy twórczości amatorskiej, prowadzenie amatorskich
zespołów ludowych, inscenizacje historyczne, itp.)
5). Ochrony środowiska, zalesiania i ekologii.
 
3. Współpraca finansowa
 
W 2013 roku Wójt Gminy Kętrzyn ogłosił jeden otwarty konkurs na realizację następujących zadań publicznych:
 
I. Ochrona zdrowia, w tym pozostała działalność - 9 900 zł :
  1. Ochrona życia i zdrowia na akwenach wodnych – 2 500 zł
  2. Pomoc osobom starszym i samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej – 4 000 zł
  3. Pierwsza pomoc przedmedyczna- edukacja dzieci i młodzieży – 1 900 zł
  4. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – spotkania integracyjne – 1 500 zł
 
II. Zadania z zakresu ochrony środowiska i utrzymania zieleni w gminie - 2 000 zł:
1.Zalesianie obszarów na terenie Gminy Kętrzyn oraz odnowa drzewostanu – 2 000 zł
 
 
III. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, w tym pozostałe zadania w zakresie kultury – 14 000 zł:
  1. Upowszechnianie kultury ludowej poprzez prowadzenie zespołu pieśni i tańca dla mieszkańców wsi gminy Kętrzyn – 10 000 zł
  2. Organizacja Festynu- baśniowa kraina – 2 000 zł
  3. Inscenizacja historyczna – Bitwa pod Wopławkami – 2 000 zł
 
IV. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 58 500 zł
1. Rozgrywki piłki nożnej chłopców/mężczyzn- 40 000 zł
2. Popularyzacja żeglarstwa – 2 000 zł
3. Rozgrywki piłki nożnej dla dziewcząt i kobiet – 2 500 zł
4. Popularyzacja sportów zapaśniczych – 4 000 zł
5. Rozgrywki piłki siatkowej – 10 000 zł

 
Na realizację zadań publicznych w roku 2013 Gmina Kętrzyn przeznaczyła kwotę 84 400 zł.
 
W ramach ogłoszonego dnia 28 stycznia 2013 r. przez Wójta Gminy Kętrzyn otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Kętrzyn, wpłynęło 10 ofert. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 6 /2013 Wójta Kętrzyn z dnia 18 lutego 2013 r. dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Z prac Komisji sporządzone zostały protokoły, które przekazano Wójtowi Gminy Kętrzyn, w celu zatwierdzenia przyznanych dotacji oraz zarekomendowała dziesięć podmiotów do zawarcia umowy na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Kętrzyn.
 
 
W konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oferty złożyły i zrealizowały swoje zadania następujące podmioty:
 
l.p
Oferent
zadanie
Wnioskowana kwota dotacji
Całkowity koszt zadania
1.
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC KĘTRZYN Związku Harcerstwa Polskiego, 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 2
Zadania z zakresu ochrony środowiska i utrzymania zieleni w gminie. Zalesianie obszarów na terenie Gminy Kętrzyn oraz odnowa drzewostanu - „ Uzupełnienie starego drzewostanu młodymi sadzonkami w miejscowości Salpik i uporządkowanie terenu nad jeziorem Iławki”
2 000 zł
 
2500 zł
 
2.
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Kętrzynie
Ochrona zdrowia. Pomoc osobom starszym i samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. –„ Prowadzenie stacji socjalnej „Lazarus”
4 000 zł
37 868 zł

 
3.
Warmińsko-Mazurski Oddział Okręgowy PCK w Olsztynie
Ochrona Zdrowia. Pierwsza pomoc przedmedyczna- edukacja dzieci i młodzieży.- „ Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowo-wychowawczych poprzez organizację pogadanek/szkoleń dla uczniów klas czwartych i szóstych szkół podstawowych oraz klas drugich gimnazjów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”.
1 900 zł
3 785 zł
4.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki, 11-400 Kętrzyn, Koczarki 35
 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Upowszechnianie kultury ludowej poprzez prowadzenie zespołu ludowego. – „Plon – czyli dożynki na Mazurach”
10 000 zł
11 766 zł
5.
Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywność ERA, 11-400 Ketrzyn, Biedaszki Małe 3A
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Organizacja VII Festynu Letniego -„Świat książki i baśni”
2 000 zł
5 170 zł
6.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WILCZEK , 11-440 Reszel, Wilkowo
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. – „Rozgrywki piłki nożnej”
40 000 zł
52 000 zł
7.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WILCZEK , 11-440 Reszel, Wilkowo
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. – „ Rozgrywki piłki siatkowej”
10 000 zł
14 000 zł
8.
Gminny Ludowy Klub Sportowy Orzeł Karolewo, 11-400 Kętrzyn Karolewo 12
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- „Popularyzacja zapasów wśród młodzieży szkolnej”
4 000 zł
5 000 zł
9.
Kętrzyński Klub Żeglarski KAPER Kętrzyn
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Regaty żeglarskie - „ Regaty odchodzącego lata o Puchar Wielkiego Kapra”
2 000 zł
4 000 zł
10.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej, 11-400 Kętrzyn, ul. B. Chrobrego 12
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Inscenizacja historyczna – bitwa pod Wopławkami - „ Organizacja biesiady rycerskiej”
2000 zł
5 800 zł
 
Dodatkowo 1 oferta została złożona w trybie uproszczonym- pozakonkursowym przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Oddział Miejsko-Powiatowy w Kętrzynie . Wójt Gminy Kętrzyn uznał celowość realizacji zawartego w ofercie zadania „ Zabezpieczenie i ochrona osób przebywających na wodach na terenie Gminy Kętrzyn” i zatwierdził jego realizację. Wnioskowana kwota dotacji 2 500 zł, całkowity koszt zadania 5 275 zł .
 
5. Kontrola i rozliczanie dotacji
Kontrolę poprawności rozliczenia otrzymanych środków finansowych przeprowadzono na dokumentach dołączonych do sprawozdania końcowego każdej z ofert. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
6. Współpraca pozafinansowa
Gmina realizowała współpracę niefinansową z organizacjami pozarządowymi w następujących formach :
1) Udzielanie informacji o innych źródłach finansowania, doradztwo i pomoc
merytoryczna w przygotowaniu wniosków.
2) Promowanie szkoleń i wydarzeń organizowanych przez organizacje
Pozarządowe.
3) Przekazywanie informacji o szkoleniach zewnętrznych i konkursach ogłaszanych przez inne podmioty.
4) Opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej – udzielanie referencji.
 
 
7. Podsumowanie
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój naszej gminy. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Działania Gminy Kętrzyn w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2013 r. realizowane były w dwojaki sposób tj. w formie finansowej i pozafinansowej. Zgodnie z założeniami programu współpracy w roku 2013 zrealizowano 4 priorytetowe obszary współpracy wskazane w Programie Współpracy na rok 2013.
10 organizacji złożyło swoje oferty i realizowały zadnia publiczne w oparciu o środki budżetowe Gminy. * Na realizację zadania pod nazwą : Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – spotkania integracyjne (dotacja w kwocie 1 500 zł ), nie złożono żadnej oferty. * Na realizację zadania pod nazwą: Rozgrywki piłki nożnej dla dziewcząt i kobiet ( dotacja w kwocie 2 500 zł) – nie złożono żadnej oferty.
Należy podkreślić, że dobrze układała się współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi, w tym wymiana informacji, konsultacje społeczne, spotkania z przedstawicielami organizacji oraz udział przedstawicieli tych organizacji w komisjach konkursowych i innych wspólnych przedsięwzięciach.
Organizacje pozarządowe podczas realizacji własnych projektów otrzymywały wsparcie merytoryczne pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, co także przyczyniło się do osiągniętych rezultatów np. zwiększyła się liczba uczestników projektów oraz różnorodność zadań.
Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdaniu informacji można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie odpowiadać na wiele potrzeb społeczności lokalnej Gminy Kętrzyn.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Nowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-07 07:20:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-07 07:20:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-07 07:22:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony