ˆ

Sprawozdania

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2014 rok

Informacja ogłoszona dnia 2015-12-03 12:07:13 przez Robert Skórka

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Zgodnie z punktem VI. 5 Programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, oraz zapisami w/w ustawy Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok poprzedni.
 
1. Forma współpracy
W roku 2014 współpraca z organizacjami pozarządowymi była realizowana poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania zadań wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi w formie pozafinansowej.
 
2. Priorytetowe obszary wsparcia
W w/w programie współpracy zaplanowano, że w roku 2013 priorytetowe obszary współpracy obejmowały będą sferę zadań z zakresu:
 
1). Wspomagania rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
2). Popularyzacji wykorzystania wolnego czasu na kulturę fizyczną i sport (w szczególności piłkę nożną, piłkę siatkową, zapasy, żeglarstwo) oraz rekreację i wypoczynek letni.
3). Ochrony życia oraz ochrony i promocji zdrowia.
4). Działań kulturalnych skierowanych do mieszkańców Gminy Kętrzyn ( festyny, wystawy, przeglądy twórczości amatorskiej, prowadzenie amatorskich zespołów ludowych, inscenizacje historyczne, itp.)
5). Ochrony środowiska, zalesiania i ekologii.
 
3. Współpraca finansowa
 
W 2014 roku Wójt Gminy Kętrzyn ogłosił jeden otwarty konkurs na realizację następujących zadań publicznych :
  1. Ochrona zdrowia, w tym pozostała działalność - 4 500 zł :
  1. Popularyzacja ochrony zdrowia – 500 zł
  2. Prowadzenie stacji socjalnej – 4 000 zł
  1. Zadania z zakresu ochrony środowiska i utrzymania zieleni w gminie - 2 000 zł:
1.Zalesianie obszarów na terenie Gminy Kętrzyn oraz odnowa drzewostanu – 2 000 zł
  1. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, w tym pozostałe zadania w zakresie kultury – 15 000 zł:
  1. Upowszechnianie kultury ludowej poprzez prowadzenie zespołu pieśni i tańca dla mieszkańców wsi gminy Kętrzyn – 10 000 zł
  2. Organizacja Festynu Rodzinnego – 2 000 zł
  3. Inscenizacja historyczna Bitwa pod Wopławkami – organizacja biesiady rycerskiej- 3 000 zł
IV. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 70 000 zł
1. Rozgrywki piłki nożnej chłopców/mężczyzn- 50 000 zł
2. Popularyzacja żeglarstwa – 2 000 zł
4. Popularyzacja sportów zapaśniczych – 3 000 zł
5. Rozgrywki piłki siatkowej – 15 000 zł
Na realizację zadań publicznych w roku 2014 Gmina Kętrzyn przeznaczyła kwotę 93 500 zł.
 
W ramach ogłoszonego dnia 20 stycznia 2014 r. przez Wójta Gminy Kętrzyn otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Kętrzyn, wpłynęło 9 ofert. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Nr 8/2014 Wójta Kętrzyn z dnia 21 lutego 2014 r. dokonała oceny złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym. Z prac Komisji sporządzone zostały protokoły, które przekazano Wójtowi Gminy Kętrzyn, w celu zatwierdzenia przyznanych dotacji oraz zarekomendowała dziewięć podmiotów do zawarcia umowy na realizację zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Kętrzyn.
 
W konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oferty złożyły i zrealizowały swoje zadania następujące podmioty:
l.p
Oferent
zadanie
Wnioskowana kwota dotacji
Całkowity koszt zadania
1.
ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC KĘTRZYN Związku Harcerstwa Polskiego, 11-400 Kętrzyn, ul. Traugutta 2
Zadania z zakresu ochrony środowiska i utrzymania zieleni w gminie. Zalesianie obszarów na terenie Gminy Kętrzyn oraz odnowa drzewostanu - „ Uzupełnienie starego drzewostanu młodymi sadzonkami w miejscowości Salpik i uporządkowanie terenu nad jeziorem Iławki”
2 000 zł
 
2500 zł
 
2.
Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Kętrzynie
Ochrona zdrowia. Pomoc osobom starszym i samotnym oraz chorym w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej. –„ Prowadzenie stacji socjalnej „Lazarus”
4 000 zł
38 200 zł
3.
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Koczarki, 11-400 Kętrzyn, Koczarki 35
 
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Upowszechnianie kultury ludowej poprzez prowadzenie zespołu pieśni i tańca dla mieszkańców Gminy Kętrzyn- „Dawne obrzędy mazurskie- Mazurska Palinocka. Kiszenie Kapusty”
10 000 zł
11 770 zł
4.
Stowarzyszenie Edukacja Rozwój Aktywność ERA, 11-400 Ketrzyn, Biedaszki Małe 3A
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Organizacja VIII Festynu Letniego Letniego –„Lato z Rodziną”
2 000 zł
5 562 zł
5.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WILCZEK , 11-440 Reszel, Wilkowo
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. – „Rozgrywki piłki nożnej”
50 000 zł
62 000 zł
6.
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WILCZEK , 11-440 Reszel, Wilkowo
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. – „ Rozgrywki piłki siatkowej”
15 000 zł
20 000 zł
7.
Gminny Ludowy Klub Sportowy Orzeł Karolewo, 11-400 Kętrzyn Karolewo 12
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu- „Popularyzacja zapasów wśród młodzieży szkolnej”
3 000 zł
3 600 zł
8.
Kętrzyński Klub Żeglarski KAPER Kętrzyn
Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Regaty żeglarskie - „ Regaty odchodzącego lata o Puchar Wielkiego Kapra”
2 000 zł
4 000 zł
9.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej, 11-400 Kętrzyn, ul. B. Chrobrego 12
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. Inscenizacja historyczna - „ Organizacja biesiady rycerskiej”
3000 zł
4 000 zł
Żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła oferty na realizację zadania publicznego w formie wsparcia zadań w zakresie ochrony zdrowia- „Popularyzacja ochrony zdrowia” – kwota dofinansowania 500 zł oraz w zakresie Turystyka- Poprawa wizerunku rowerowego szlaku Herbowego w relacji Kętrzyn-Sławkowo- Zalesie Kętrzyńskie-Kętrzyn- kwota dofinansowania 2000 zł
 
5. Kontrola i rozliczanie dotacji
Kontrolę poprawności rozliczenia otrzymanych środków finansowych przeprowadzono na dokumentach dołączonych do sprawozdania końcowego każdej z ofert. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 
6. Współpraca pozafinansowa
Gmina realizowała współpracę niefinansową z organizacjami pozarządowymi w następujących formach :
1) Udzielanie informacji o innych źródłach finansowania, doradztwo i pomoc merytoryczna w przygotowaniu wniosków.
2) Promowanie szkoleń i wydarzeń organizowanych przez organizacje Pozarządowe.
3) Przekazywanie informacji o szkoleniach zewnętrznych i konkursach ogłaszanych przez inne podmioty.
4) Opiniowanie wniosków o dotacje do innych instytucji lub organów administracji publicznej – udzielanie referencji.
 
 
7. Podsumowanie
Organizacje pozarządowe są ważnym partnerem władz samorządowych stymulującym rozwój naszej gminy. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Działania Gminy Kętrzyn w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2014 r. realizowane były w dwojaki sposób tj. w formie finansowej i pozafinansowej. Zgodnie z założeniami programu współpracy w roku 2014 zrealizowano 4 priorytetowe obszary współpracy wskazane w Programie Współpracy na rok 2014.
 
9 organizacji złożyło swoje oferty i realizowały zadnia publiczne w oparciu o środki budżetowe Gminy
  • Żadna z organizacji pozarządowych nie złożyła oferty na realizację zadania publicznego w formie wsparcia zadań w zakresie ochrony zdrowia- „Popularyzacja ochrony zdrowia” – kwota dofinansowania 500 zł oraz w zakresie Turystyka- Poprawa wizerunku rowerowego szlaku Herbowego w relacji Kętrzyn-Sławkowo- Zalesie Kętrzyńskie-Kętrzyn- kwota dofinansowania 2000 zł
 
Należy podkreślić, że dobrze układała się współpraca pozafinansowa z organizacjami pozarządowymi, w tym wymiana informacji, konsultacje społeczne, spotkania z przedstawicielami organizacji oraz udział przedstawicieli tych organizacji w komisjach konkursowych i innych wspólnych przedsięwzięciach.
Organizacje pozarządowe podczas realizacji własnych projektów otrzymywały wsparcie merytoryczne pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, co także przyczyniło się do osiągniętych rezultatów np. zwiększyła się liczba uczestników projektów oraz różnorodność zadań.
 
Na bazie dotychczasowego doświadczenia oraz wskazanych w sprawozdaniu informacji można stwierdzić, że aktywnie działające organizacje pozarządowe potrafią skutecznie odpowiadać na wiele potrzeb społeczności lokalnej Gminy Kętrzyn.
 
 
 
Sporządziła: Jadwiga Nowińska inspektor ds. promocji i rozwoju lokalnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jadwiga Nowińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jadwiga Nowińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-03 12:04:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-03 12:07:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16 12:02:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1746 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony