ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2018Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Prezes Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Karolewo

Miejsce pracy: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Karolewie

Wymiar etatu: pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-01-04

Ogłoszono dnia: 2018-01-04 przez RADA NADZORCZA Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie

Termin składania dokumentów: 2018-01-19 12:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Rada Nadzorcza Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Karolewie

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 
Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie następujące wymagania formalne:
 
 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 
Zarządzającym nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.
 
 
 
b. Wymagania dodatkowe:
 
 
 

V. Wymagane dokumenty:

 
a)  CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych”,
b)  list motywacyjny;
c)  odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz kursów i szkoleń, informacje o otrzymanych nagrodach i wyróżnieniach;
d)  odpisy świadectw pracy lub stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 3 ppkt. b);
e)  oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
f)   oświadczenie o nie podleganiu ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka Zarządu w spółkach handlowych lub Spółce lub oświadczenie, że z chwilą wyboru na Prezesa rezygnuje z pełnienia funkcji, które uniemożliwiałyby pełnienie ww. funkcji; g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne;
h)  osoby urodzone przed 1.08.1972r. dołączają do zgłoszenia oświadczenie o złożeniu Wojewodzie Warmińsko - Mazurskiemu oświadczenia lustracyjnego lub informacji o wcześniejszym złożeniu oświadczenia lustracyjnego;
i)   aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu;
j)   sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki. Opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 10 stron znormalizowanego maszynopisu/wydruku komputerowego;
k)  dane kandydata do kontaktu (adres, telefon, e-mail).
 
 
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-19 12:00:00
b. Sposób:
 
Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na Prezesa Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie
 
 • Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od dnia 5.01.2018 r. do dnia 19.01.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Spółki lub listownie (decyduje data wpływu do Spółki), zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 • Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane.
 • Rada Nadzorcza GPK Sp. z o.o. w Karolewie może w każdym czasie bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.
 • Ogłoszenie o konkursie umieszczone zostanie w siedzibie Spółki, internecie (strona BIP Urzędu Gminy Kętrzyn) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kętrzyn.
 
 
c. Miejsce:
 
siedziba spółki:
 
GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W KAROLEWIE
Karolewo 33, 11-400 Kętrzyn
 
 

VII. Informacje dodatkowe:

 
Zasady oceny ofert:
 
- komisja konkursowa składająca się z członków Rady Nadzorczej GPK Sp. z o.o. w Karolewie otwiera oferty kolegialnie i bada je pod względem formalnym. W przypadku nie spełnienia kryteriów odrzuca ofertę, powiadamiając oferenta o przyczynach.
- oferenci, którzy spełnili warunki formalne, w ciągu 7 dni zapraszani są na spotkanie, na którym odbywa się rozmowa kwalifikacyjna, w toku której zadawanych jest 10 identycznych pytań dla każdego kandydata przez członków komisji konkursowej oraz omawiana jest koncepcja kandydata w zakresie zarządzania i rozwoju Spółki. Przy czym odpowiedź kandydata na każde z zadanych pytań oceniana jest w skali od 0 – 3 pkt, a ocena koncepcji zarządzania spółki i jej rozwoju oceniana jest w skali od 0 – 5 pkt.
 
 
Powyższy etap kwalifikacji ma na celu ocenę:
 
a) wiedzę o zakresie działalności Spółki;
b) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
c) znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych ze szczególnym uwzględnieniem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością;
d) znajomość zasad nadzoru właścicielskiego;
e) umiejętności prezentacji wiedzy, doświadczenia zawodowego i koncepcji zarządzania, komunikatywność werbalną i pisemną;
f) koncepcję zarządzania i rozwoju Spółki. –
 
- z przebiegu postępowania konkursowego komisja konkursowa sporządza protokół. - komisja w protokole uzasadnia ilość przyznanych kandydatowi punktów.
- kandydat, który uzyskał najwyższą liczę punktów z egzaminu konkursowego, wygrywa konkurs na Prezesa Zarządu.
- Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu z kandydatem, który uzyskał najwyższą liczę punktów z egzaminu konkursowego, w terminie do 10 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.
- w przypadku braku kandydatur lub negatywnego rozstrzygnięcia konkursu Rada Nadzorcza ogłaszania konkurs ponownie i powtarza te czynność aż do skutku.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
RADA NADZORCZA Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
RADA NADZORCZA Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Karolewie
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-04 09:33:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Skórka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-04 09:58:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Skórka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-14 08:03:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony