ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konsultacje projektu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-06 08:20:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Wójt Gminy Kętrzyn zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
 
Konsultacje trwają w okresie od 6 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.
 
Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok został:
 
1) umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej,
2) wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kętrzyn,
3) wyłożony w siedzibie Urzędu Gminy Kętrzyn, ul. Kościuszki 2, pok. 16
 
Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jednym z wymienionych niżej sposobów:
 
1) osobiście w poniedziałki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w sekretariacie (Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2),
2) drogą elektroniczną na adres email:
3) za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn,
4) faxem pod numerem 89 751 27 46

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Dobrzańska Data wytworzenia informacji: 2017-11-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Dobrzańska Data wprowadzenia do BIP 2017-11-06 08:20:21
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-11-06 08:24:15
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-11-06 08:24:15
Artykuł był wyświetlony: 32852 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koszty transportu i obsługi poniesione przez Urząd Gminy Kętrzyn na dowóz dzieci do szkół w roku 2008

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 14:19:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Komisja Rewizyjna Data wytworzenia informacji: 2009-09-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisja Rewizyjna Data wprowadzenia do BIP 2017-10-18 14:19:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 14:22:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 14:22:09
Artykuł był wyświetlony: 1057 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 07:14:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Poniżej przedstawiamy działania, jakie należy podjąć aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.
 
 
WAŻNE INFORMACJE
 
Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

 
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
 1. w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu

 
NALICZANIE DOFINANSOWANIA

 
Zgodnie z art. 122 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wypłacane jest za każdy pełny miesiąc kształcenia. Przepisy nie przewidują w przypadku „przyuczenia” wypłaty za niepełne miesiące, proporcjonalnie do okresu trwania przyuczenia w ostatnim miesiącu umowy. Należy jednak podkreślić, że określenie „pełny miesiąc” w przypadku przyuczenia oznacza pełny miesiąc liczony od daty zawarcia umowy, nie zaś pełny miesiąc kalendarzowy. W przypadku nauki zawodu przepisy art. 122 ustawy Prawo oświatowe nie nakładają ograniczenia wypłaty dofinansowania jedynie za pełne miesiące. Ponadto w art. 122 ust. 5 wskazuje się konieczność wypłaty dofinansowania proporcjonalnie do okresu trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego np. w przypadku jej rozwiązania z przyczyn niezależnych od pracodawcy i podjęcia przez młodocianego nauki zawodu u innego pracodawcy. Zatem w przypadku niepełnych miesięcy nauki zawodu dofinansowanie jest wypłacane proporcjonalnie do okresu trwania nauki w ostatnim miesiącu umowy, tj. także za dni niepełnego miesiąca.

 
DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW JAKO POMOC DE MINIMIS

 
Art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe nakazuje traktować dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
Pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi zatem dodatkowo do wniosku dołączyć następujące dokumenty:
 1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (tj. załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.));
 2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
Przedsiębiorca, który korzysta z pomocy de minimis nie może przekroczyć określonego prawem limitu. Zgodnie z przepisami, całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych (100 tys. euro dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów).
Limit dla pomocy de minimis jest określony na trzy lata. Lata, które w tym celu należy brać pod uwagę to lata budżetowe stosowane przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim do celów podatkowych. Okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. W tym celu powinno się uwzględnić pomoc przyznaną przez państwo członkowskie, nawet gdy jest ona finansowana w całości lub w części ze środków Wspólnoty Europejskiej.

 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (Załącznik nr 1)
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • W przypadku, gdy kształcenie prowadzi osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy niezbędne jest przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego jej zatrudnienie u pracodawcy,
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego wraz z ewentualnymi aneksami,
 • Kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 2),
 • Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie beneficjent pomocy (tj. pracodawca) otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (Załącznik nr 3), albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (Załącznik nr 4).
 
Uwaga:
Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
 
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 
FORMA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA

 
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest przez Wójta Gminy Kętrzyn w drodze decyzji administracyjnej.

 
TRYB ODWOŁAWCZY

 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 
TERMIN REALIZACJI SPRAWY

 
Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 
UWAGI
 
 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kętrzyn, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kętrzyn (Załącznik nr 5 lub na własnym druku), a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia (obowiązek wynikający z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania)
 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn
pok. 33 tel. 089 751-24-74 wew. 33

 
PODSTAWA PRAWNA
 
 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 232 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.);
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Andrzejewska Data wytworzenia informacji: 2017-10-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Andrzejewska Data wprowadzenia do BIP 2017-10-18 07:14:04
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-10-18 07:21:21
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-10-18 07:21:21
Artykuł był wyświetlony: 1889 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Kętrzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-05 09:24:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Jagoda Pyrka Data wytworzenia informacji: 2017-10-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jagoda Pyrka Data wprowadzenia do BIP 2017-10-05 09:24:19
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-10-05 09:25:58
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 09:25:58
Artykuł był wyświetlony: 1004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA!!!

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-29 14:46:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Dobrzańska Data wytworzenia informacji: 2017-09-29 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Dobrzańska Data wprowadzenia do BIP 2017-09-29 14:46:00
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-09-29 14:46:27
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-09-29 14:47:33
Artykuł był wyświetlony: 2053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykonanie inwestycji gminnych - koszt budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Karolewie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-25 15:06:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Komisja Rewizyjna Data wytworzenia informacji: 2008-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisja Rewizyjna Data wprowadzenia do BIP 2017-09-25 15:06:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-09-25 15:06:56
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-09-25 15:06:56
Artykuł był wyświetlony: 1235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 rok - po zmianach 5

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-23 10:25:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Lemieszek Data wytworzenia informacji: 2017-08-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Lemieszek Data wprowadzenia do BIP 2017-08-23 10:25:33
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-08-23 10:26:55
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-08-23 10:26:55
Artykuł był wyświetlony: 5243 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Analiza i porównanie kosztów ogrzewania w Zespole Szkół w Wilkowie za okres 2007/2008 oraz 2005/2006

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 14:20:49

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Komisja Rewizyjna Data wytworzenia informacji: 2008-06-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisja Rewizyjna Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 14:20:49
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 14:21:16
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 14:21:16
Artykuł był wyświetlony: 1306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zatwierdzenie ofert na realizację zadań publicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-16 14:12:39

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Wioletta Dobrzańska Data wytworzenia informacji: 2017-06-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Dobrzańska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 14:12:39
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 14:13:52
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-08-16 14:14:46
Artykuł był wyświetlony: 35272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Koszty poniesione za usługi wykonane przez podmiot zewnętrzny, dotyczące gospodarki wodno-ściekowej na rzecz Urzędu Gminy za rok 2006 i pierwsze półrocze 2007 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-14 10:59:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Komisja Rewizyjna Data wytworzenia informacji: 2007-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Komisja Rewizyjna Data wprowadzenia do BIP 2017-07-14 10:59:36
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2017-07-14 11:00:10
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-07-14 11:00:35
Artykuł był wyświetlony: 1328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu