ˆ

Strona główna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SKŁAD KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-23 11:46:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
TADEUSZ DEPTUŁA  
Przewodniczący
JADWIGA BAZYLUK  
Wiceprzewodnicząca
IWONA RAŁOWIEC  
Członek
ANDRZEJ SIENKIEWICZ  
Członek
EUGENIUSZ SZCZURKO  
Członek
LESZEK TWAROGOWSKI   Członek
     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-23 11:46:31
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-23 11:46:31
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-07-11 13:21:06
Artykuł był wyświetlony: 1724 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SKŁAD KOMISJI OŚWIATY ZDROWIA KULTURY I TURYSTYKI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-23 11:47:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
TERESA JUCHNIEWICZ
Przewodnicząca
JADWIGA BAZYLUK
Wiceprzewodnicząca
RENATA OLECHNOWICZ
Członek
BEATA BOHDANOWICZ
Członek
LESZEK TWAROGOWSKI
Członek
   

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-23 11:47:48
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-23 11:47:48
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2008-04-23 11:49:12
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-07-11 13:22:09
Artykuł był wyświetlony: 1586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SKARBNIK GMINY KĘTRZYN

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-22 13:59:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krystyna Kalisz

     tel: (+48 89)  751 24 74    wew. 30
     fax: (+48 89) 751 27 46

 

e-mail:

<e-mail>

 

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości, a w szczególności:
a) organizowanie sporządzania, przyjmowania , obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej;
b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych materialnie za to mienie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne jednostki organizacyjne;
2) prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza:
a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi, będącymi w dyspozycji gminy,
b) zapewnienie prawidłowości pod względem finansowym zawieranych przez gminę umów,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenie roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań gminy;
3) analiza wykorzystanych środków, przydzielonych w formie subwencji i dotacji oraz środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji gminy
4) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
a) wstępnych, bieżących i sprawdzających kontroli na stanowiskach pracy w Referacie Planowania i Finansów,
b) wstępnych i bieżących kontroli legalności i rzetelności dokumentów, stanowiących podstawę dokonywania operacji finansowych w Urzędzie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych;
5) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Wójta, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności:
- zakładowego planu kont,
- obiegu dokumentów /dowodów księgowych/,
- zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
6) sprawowanie funkcji Kierownika Referatu Planowania i Finansów;
7) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy oraz składanie informacji wójtowi;
8) kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych;
9) współdziałanie w opracowaniu budżetu gminy;
10) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej;
11) sprawowanie nadzoru nad realizacją uchwał Rady Gminy, dotyczących budżetu;
12) wykonywanie innych zadań, przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń i upoważnień wójta.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-22 13:59:27
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-22 13:59:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2008-04-22 14:23:25
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2008-05-28 07:08:31
Artykuł był wyświetlony: 13739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SEKRETARZ GMINY KĘTRZYN

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-22 13:53:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
     mgr    Wioletta Dobrzańska
 
 
     tel: (+48 89)  751 24 74    wew. 11
     fax: (+48 89) 751 27 46
 
e-mail:
 
     Sekretarz Gminy realizuje zakres zadań i kompetencji, zgodnie z podziałem obowiązków pomiędzy Wójta i Sekretarza.
 
Do zadań Sekretarza należy:
1) opracowywanie projektów zmian w Regulaminie;
2) opracowywanie projektów struktury organizacyjnej Urzędu;
3) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy;
4) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
5) przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
6) nadzór nad przygotowywaniem uchwał Rady Gminy i zarządzeń wójta;
7) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń na terenie gminy;
8) bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych;
9) nadzór nad rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków;
10) nadzór nad prawidłowym trybem załatwiania interpelacji i wniosków radnych;
11) nadzór nad przestrzeganiem zasady terminowego i rzetelnego załatwiania spraw obywateli;
12) koordynowanie i organizowanie działań związanych z wyborami, referendami i spisami powszechnymi;
13) nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej;
14) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców;
15) sprawowanie kontroli dyscypliny pracy w Urzędzie;
16) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej;
17) organizowanie w Urzędzie kontroli, o której mowa w § 14.
18) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w siedzibie Urzędu i zakupem środków trwałych;
19) nadzorowanie sprawności systemu łączności telefonicznej i sieci komputerowej;
20) nadzorowanie właściwego zabezpieczenia siedziby Urzędu;
21) realizacja innych zadań na polecenie lub z upoważnienia wójta
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-22 13:53:56
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-22 13:53:56
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2008-04-22 14:15:47
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-06-30 13:09:00
Artykuł był wyświetlony: 16098 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Gminy Kętrzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-22 12:05:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
URZĄD GMINY KĘTRZYN

Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn

telefony:      0 89 751 24 74,      0 89 751 36 66,     0 89 751 34 45
fax.:      0 89 751 27 46  

adres e-mail urzędu:   

Telefony i e-maile pracowników urzędu:  POBIERZ

  

UWAGA ZMIANA KONTA !!!     od stycznia 2012 r.  KONTO BANKOWE URZĘDU    UWAGA ZMIANA KONTA !!!

 

BANK MILLENNIUM
nazwa odbiorcy rachunku: Gmina Kętrzyn
nr rachunku:  

67 1160 2202 0000 0002 0441 5070
 

Dochody budżetu gminy (sprzedaż mienia, podatki, opłaty komunalne, itp.)

 

 

  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-22 12:05:30
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-22 12:05:30
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2008-04-22 12:10:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-06-24 14:05:31
Artykuł był wyświetlony: 29928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2018 roku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-21 07:59:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Informujemy, że dla podatku rolnego obowiązuje stawka zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku i wynosi 52,49 zł / dt na rok 2018 (to jest za 1 ha przeliczeniowy 131,2250 zł dla gospodarstw rolnych i 262,4500 zł za 1 ha dla pozostałych gruntów rolnych).

Do podatku leśnego obowiązuje średnia cena sprzedazy drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2017 roku
197,06 zł za 1 m³ x 0,220 m³ = 43,3532
 
Przypominamy, że do 15 stycznia 2018 r. roku wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji na podatek rolny i leśny a deklaracje na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2018r. zgodnie z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi stawek i wzorów deklaracji zamieszczonych poniżej.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Wysokość stawek podatkowych obowiązujących w roku 2017
Uchwała Nr
zmiana XLI/244/2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości POBIERZ
Uchwała Nr
XXX/175/2016
w sprawie podatku od środków transportowych POBIERZ
Uchwała Nr
XV/87/2003

XXXIX/260/2009
w sprawie określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej
Uchwała Nr
XV/89/2003
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej POBIERZ
Uchwała Nr
zmiana XLI/245/2017
w sprawie wprowadzenia ulgi w podatku rolnym od gospodarstw ekologicznych POBIERZ
Uchwała Nr
  III/4/2010
w sprawie ulgi w podatku rolnym POBIERZ
Uchwała Nr XXXIV/197/2005 w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę z urządzeń komunalnych i ścieki wprowadzane do urządzeń komunalnych POBIERZ
Uchwała Nr
XXVI/150/2016
w sprawie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawek opłat oraz terminów, częstotliwości i trybu ich uiszczania POBIERZ
Uchwała Nr
zmiana III/10/2014
opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
Uchwała Nr XXXVIII/219/2005 opłata za usuwanie nieczystości stałych i płynnych POBIERZ
Uchwała Nr XXVI/178/2008
w sprawie minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Kętrzyn POBIERZ
     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
INFORMACJE I DEKLARACJE PODATKOWE
    POBIERZ I WYPEŁNIJ  WYŚLIJ on-line przez ePUAP
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
DEKLARACJA NA PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - DT-1
 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 O POSIADANYCH ŚRODKACH TRANSPORTOWYCH - DT-1A
 
PODATKI OD OSÓB PRAWNYCH
 
 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - DN-1
 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - DL-1
 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY - DR-1
 
PODATKI OD OSÓB FIZYCZNYCH
 
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - IN-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO - IL-1
 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO - IR-1
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI - ZN-1/B  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-21 07:59:23
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-21 07:59:23
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2008-04-21 09:26:41
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-12-29 10:39:08
Artykuł był wyświetlony: 37378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Finanse i majątek Gminy Kętrzyn:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-18 12:47:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
     Budżet Gminy Kętrzyn w latach:
 
 
 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011,  20102009200820072006200520042003.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-18 12:47:02
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-18 12:47:02
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2008-04-18 12:57:34
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2017-03-10 12:22:24
Artykuł był wyświetlony: 7728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DANE PODSTAWOWE:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-17 11:44:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
URZĄD GMINY KĘTRZYN
 RODZAJ: gmina wiejska
 POŁOŻENIE: północno-wschodnia
część Polski
 WOJEWÓDZTWO: warmińsko-mazurskie
 POWIAT: kętrzyński
 MIEJSCOWOŚĆ: Kętrzyn
 Kierownictwo urzędu i kontakt:
 Wójt Paweł Krzysztof Bobrowski
 Sekretarz Wioletta Dobrzańska
 Skarbnik Krystyna Kalisz
 OBSZAR GMINY:  285,73 km2
 LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY  8 251
na dzień 31.12.2017

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-17 11:44:38
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-17 11:44:38
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2008-04-17 14:56:38
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-01-10 11:46:38
Artykuł był wyświetlony: 3190 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin Organizacyjny Urzędu i Regulamin Pracy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-08 08:24:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Kętrzyn, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Kętrzyn.
§ 2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kętrzyn;
  2. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Kętrzyn;
  3. Radzie -należy przez to rozumieć Radę Gminy Kętrzyn;
  4. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Kętrzyn;
  5. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Kętrzyn,
  6. Regulaminie Pracy Urzędu – należy przez to rozumieć aktualnie obowiązujący Regulamin Pracy Urzędu Gminy Kętrzyn;
  7. Instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt – należy przez to rozumieć instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt, określone Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-08 08:24:24
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-08 08:24:24
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-04-08 08:26:22
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-07-06 11:00:42
Artykuł był wyświetlony: 18499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Statut Gminy Kętrzyn

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-08 07:33:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

UCHWAŁA Nr IX/36/2007
Rady Gminy Kętrzyn
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn.

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 78 poz. 483 ) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142poz. 1591 wraz z zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457 z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz.1055 , Nr 181 poz.1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327)

Rada Gminy uchwala :

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Kętrzyn wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały .

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 lutego 2003 r. - w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn oraz uchwała Nr XXXIX/224/2005 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 29 grudnia 2005 roku - w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2003 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Kętrzyn .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kętrzyn .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy
  
Andrzej Sienkiewicz  

 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyla informację: Robert Skórka Data wytworzenia informacji: 2008-04-08 07:33:57
Osoba, która odpowiada za treść: Robert Skórka Data wprowadzenia do BIP 2008-04-08 07:33:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2008-04-08 07:40:09
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-07-06 11:19:46
Artykuł był wyświetlony: 2970 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu