ˆ

Dofinansowanie

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja ogłoszona dnia 2012-10-29 13:55:02 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

     Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Urząd Gminy w Kętrzynie informuje, że w bieżącym roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami - uczniami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Poniżej przedstawiamy działania, jakie należy podjąć aby otrzymać dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów kształcenia młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

 


Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Art. 70b (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.)

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z póź. zm.);

 3. Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626) ;

 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2007 r., Nr 59, poz. 404 ze zmianami),

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311),

 

 

Akapit nr 2 - brak tytułu

  Ważne informacje

Nowelizacja przepisów powoduje, iż pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kształcenia młodocianych musi dodatkowo do wniosku dołączyć następujace dokumenty:

 1. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis ;

 2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

 3. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

  Należy pamiętać:

1.  Dzień udzielenia pomocy de minimis, to dzień wystawienia decyzji (powoduje to, iż pracodawca składający wniosek od sierpnia br., jest zobowiązany złożyć również dokumenty o których mowa powyżej).

2.  Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów skutkuje tym, iż pomoc de minimis nie może być pracodawcy udzielona.  

Z dniem 1 września 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Przepis ten obowiązuje w odniesieniu do dofinansowania kształcenia młodocianych od 01.09.2012 r.

Od 1 września 2012r. każdy przedsiębiorca, który stara się o pomoc de minimis będzie musiał wypełnić formularz ,którego wzór określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Przedsiębiorca, który korzysta z pomocy de minimis nie może przekroczyć określonego prawem limitu. Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2007 r., pomoc publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys. euro (100 tys. euro dla sektora transportu drogowego) przyznana w ciągu trzech lat nie podlega zgłoszeniu Komisji Europejskiej.

Limit dla pomocy de minimis jest określony na trzy lata. Lata, które w tym celu należy brać pod uwagę, to lata budżetowe stosowane przez podmiot gospodarczy w danym państwie członkowskim do celów podatkowych. Okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, zatem dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis należy ustalić łączną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku budżetowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych. W tym celu powinno się uwzględnić pomoc przyznaną przez państwo członkowskie, nawet gdy jest ona finansowana w całości lub w części ze środków Wspólnoty Europejskiej.

Łącznie z wypełnionym formularzem do każdego wniosku należy również dołączyć oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis jeśli przedsiębiorca nie korzystał z takowej. Jeśli natomiast korzystał z pomocy de minimis należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o korzystaniu z w/w pomocy.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania

 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika - ucznia uczęszczającego do dwuletniej zasadniczej szkoły zawodowej będzie przyznawane najdłużej do 31.12.2014 r. Okres przejściowy jest konieczny, bowiem uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczną naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach. Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

 1. 8 081 zł - w przypadku nauki zawodu - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

 2. 254 zł - w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy –za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Nowe kwoty dofinansowania w 2012 r.

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

 

od 01.01.2012 r.
do 31.08.2012 r.

od 01.09.2012 r.
do 31.12.2012 r.

Nauka zawodu o okresie kształcenia 24 m-ce

4 587 zł

4 587 zł  
(wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.)

Nauka zawodu o okresie kształcenia 36  m-cy

7 645 zł

8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

240 zł 
(za każdy pełny miesiąc kształcenia )

254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia )

Naliczanie dofinansowania

Zgodnie z art. 70 b ust. 2pkt.2 ustawy o systemie oświaty dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy wypłacane jest za każdy pełny miesiąc kształcenia .Przepisy nie przewidują w przypadku „przyuczenia” wypłaty za niepełne miesiące, proporcjonalnie do okresu trwania przyuczenia w ostatnim miesiącu umowy. Należy jednak podkreślić, określenie „pełny miesiąc” w przypadku przyuczenia oznacza pełny miesiąc liczony od daty zawarcia umowy ,nie zaś pełny miesiąc kalendarzowy. W przypadku nauki zawodu przepisy art. 70b ustawy o systemie oświaty nie nakładają ograniczenia wypłaty dofinansowania jedynie za pełne miesiące. Ponadto. w art. 70b ust.5 wskazuje się konieczność wypłaty dofinansowania proporcjonalnie do okresu trwania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego np. w przypadku jej rozwiązania z przyczyn niezależnych od pracodawcy i podjęcia przez młodocianego nauki zawodu u innego pracodawcy. Zatem w przypadku niepełnych miesięcy nauki zawodu dofinansowanie jest wypłacane proporcjonalnie do okresu trwania nauki w ostatnim miesiącu umowy, tj. także za dni niepełnego miesiąca.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

 2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,

     Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,

     Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

     Kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

     Kopie dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

     Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika, ,

     Kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,

 • Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

     Wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

     Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości   pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

 

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

 Uwagi

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Kętrzyn, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kętrzyn, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Od roku 2009 dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy – zgodnie ze znowelizowaniem ustawy o systemie oświaty.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kętrzyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Kętrzyn, ul. T.Kościuszki 2,11-400 Kętrzyn

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Kalisz Data wytworzenia informacji: 2012-10-29
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Kalisz Data wprowadzenia do BIP 2012-10-29 13:48:27
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2012-10-29 13:55:02
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2013-10-02 12:47:45
Artykuł był wyświetlony: 3004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu