ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wniosek organizacji pozarządowych do projektu budżetu Gminy Kętrzyn na rok 2017

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2016-09-12
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2016-09-12 13:56:44
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-09-12 13:58:03
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-09-12 13:58:03
Artykuł był wyświetlony: 1708 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zestawienie złożonych ofert w ramach Otwartego Konkursu Ofert 2016 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2016-03-04
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2016-03-04 14:29:54
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-03-04 14:31:12
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-11-23 15:03:05
Artykuł był wyświetlony: 49109 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zaproszenie dla osób wskazanych przez organizacje pozarządowe działających na rzecz mieszkańców Gminy Kętrzyn.
 
Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert organizowanych przez Urząd Gminy Kętrzyn na rok 2016.
 
I. Informacje ogólne:
1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Kętrzyn zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2016.
 
2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.
 
3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 
4. Zgłoszenia są ważne do dnia 31.03.2016 r.
 
II. Wymagania stawiane Kandydatom:
1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2. Nie reprezentują organizacji /podmiotów biorących udział w konkursie;
3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
 
III. Zadania komisji konkursowej:
Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) w otwartych konkursach ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku ogłoszonych przez Wójta Gminy Kętrzyn.
 
IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej:
Wójt Gminy Kętrzyn powołuje 3 członków Komisji Konkursowej w składzie:
1 przedstawiciel Wójta oraz wybiera dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur, na podstawie kolejności ich zgłoszeń.
 
V. Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenia – na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Kętrzynie ul. T. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę wpływu do Urzędu. Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:
 
„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. ogłoszonym przez Wójta Gminy Kętrzyn".
 
VI. Termin składania zgłoszeń – do dnia 5 lutego 2016 r. do godz. 15.00.
 
VII. Uwagi końcowe:
1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
2. Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2016-01-29
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-29 11:44:59
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-01-29 11:46:41
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-01-29 11:46:41
Artykuł był wyświetlony: 1670 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
na realizację zadań publicznych w 2016 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2016-01-08
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2016-01-08 14:42:45
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2016-01-08 14:43:01
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2016-01-08 14:43:01
Artykuł był wyświetlony: 2760 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok
 
W dniach od 26 października 2015 r. do 10 listopada 2015 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:
 • 1) badania opinii organizacji pozarządowych poprzez umieszczenie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy j Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 rok na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kętrzyn;
 • 2) rozesłanie informacji o konsultacjach społecznych pocztą elektroniczną wszystkim organizacjom pozarządowym oraz podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • 3) bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które odbyło się w dniu 4 listopada o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kętrzynie, ul. Tadeusza Kościuszki 2 ( pok. Nr 1)
 
W okresie trwania konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi ze środowiska pozarządowego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2015-11-17
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2015-11-17 13:26:15
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2015-11-17 13:26:21
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-11-23 15:03:05
Artykuł był wyświetlony: 51534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje uchwały w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Akapit nr 1 - brak tytułu

      Rozpoczynamy publiczną konsultację uchwały projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Uwagi i propozycje zmian należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2015r.
 
Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.
 
Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Kętrzyn zaprasza do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.
 
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
26 października2015 r.
Rozpoczęcie konsultacji społecznych -informacja na stronie Urzędu Gminy Kętrzyn www.gminaketrzyn.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej
od 26 października 2015r. do 10 listopada 2015 r.
Podanie do publicznej wiadomości projektu Programu oraz składanie przez organizacje pozarządowe uwag i propozycji
13 listopada 2015 r.
Informacja o wynikach konsultacji na stronie Urzędu Gminy Kętrzyn www.gminaketrzyn.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2015-10-26
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2015-10-26 14:17:45
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2015-10-26 14:20:24
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2018-11-23 15:03:05
Artykuł był wyświetlony: 51812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór do Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert. Zaproszenie dla osób wskazanych przez organizacje pozarządowe działających na rzecz mieszkańców Gminy Kętrzyn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2015-02-03
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2015-02-03 11:53:44
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2015-02-03 11:57:39
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2015-02-03 11:57:39
Artykuł był wyświetlony: 1646 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wójt Gminy Kętrzyn ogłasza otwarty konkurs ofert

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
na realizację zadań publicznych w 2015 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2015-01-15
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2015-01-15 07:41:26
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2015-01-15 07:44:41
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2015-01-15 07:44:41
Artykuł był wyświetlony: 2029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na 2015 rok ( projekt)

Akapit nr 1 - brak tytułu

I. Wstęp

Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie określa sferę zadań publicznych, w których organy administracji publicznej, w tym samorząd gminy powinny współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. Prowadzenie aktywnej polityki w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi jest jedną ze składowych efektywnego zarządzania gminą. Nie jest ono możliwe bez współudziału i akceptacji ze strony obywateli. Organizacje pozarządowe pełnią istotną rolę w życiu publicznym naszego społeczeństwa przyczyniając się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, a także do wzrostu poczucia odpowiedzialności za przyszłość Gminy. Silne organizacje pozarządowe są efektywnym partnerem w realizowaniu aktywnych polityk rynku pracy, dialogu społecznego, a także pobudzają aktywność i zaangażowanie mieszkańców gminy. Zasady współdziałania władz samorządowych z przedstawicielami lokalnych organizacji obywatelskich określa Program Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2015 roku.

 

 

Konsultacje uchwały w sprawie projektu Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rozpoczynamy publiczną konsultację uchwały projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Kętrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014. Uwagi i propozycje zmian należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2013r.

Program ten stanowi podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi. Określa on bowiem cele, zasady i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz obszary zadań publicznych, które będą realizowane przy współudziale stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w gminie Kętrzyn zaprasza do składania uwag i propozycji do przedmiotowego projektu.

Uchwalenie rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi nastąpi po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami, zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. przekazanie środowisku organizacji projekt Programu Współpracy poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kętrzyn i pocztą mailową do zainteresowanych podmiotów.

 2. umożliwienie składania uwag ze strony sektora pozarządowego na formularzu dostępnym do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: http://biptest.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_wiejska/ osobiście w Urzędzie Gminy Kętrzyn, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

  <e-mail>

  lub listownie na adres: Urząd Gminy Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn;

 3. Konsultacje odbędą się również w formie  bezpośredniego otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w dniu 4 listopada o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kętrzyn ul. Tadeusza Kościuszki 2 w Kętrzynie (sala nr 1)

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Gminy Kętrzyn
Osoba, która wytworzyła informację: Jadwiga Nowińska Data wytworzenia informacji: 2013-10-24
Osoba, która odpowiada za treść: Jadwiga Nowińska Data wprowadzenia do BIP 2013-10-24 07:46:47
Wprowadził informację do BIP: Robert Skórka Data udostępnienia informacji: 2013-10-24 07:49:54
Osoba, która zmieniła informację: Robert Skórka Data ostatniej zmiany: 2015-10-26 14:21:17
Artykuł był wyświetlony: 3400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Kętrzyn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu